എഫ്രയീം പർവ്വതം

എഫ്രയീം പർവ്വതം (mountain of Ephraim) 

പേരിനർത്ഥം – ഫലപൂർണ്ണം

എഫ്രയീം പർവ്വതം (യോശു, 17:15), യെരുശലേം പ്രദേശം, യിസ്രായേല്യ മലനാട് (യോശു, 11:21), ശമര്യ പർവ്വതങ്ങൾ (യിരെ, 31:5,6; ആമോ, 3:9) എന്നീ പേരുകളിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യോശുവയെ അടക്കം ചെയ്തത് ഇവിടെ ഗായശ് മലയുടെ വടക്കുവശത്തുള്ള തിമനാത്ത്-ഹേരെശിൽ ആയിരുന്നു. ശമര്യയിലെ മധ്യപർവ്വതനിരകളുടെ പഴയ പേര് എഫ്രയീം മലനാട് എന്നായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.