ആഖോർ

ആഖോർ (Achor)

പേരിനർത്ഥം – ഉപ്രദവം

യെരീഹോയിലെ ഒരു താഴ്വര. ആഖാൻ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടതിവിടെയാണ്. (യോശു, 7:5-26). “അപ്പോൾ യോശുവയും എല്ലായിസ്രായേലുംകൂടെ സേരെഹിന്റെ പുത്രനായ ആഖാനെ വെള്ളി, മേലങ്കി, പൊൻകട്ടി, അവന്റെ പുത്രന്മാർ, പുത്രിമാർ, അവന്റെ കാള, കഴുത, ആടു, കൂടാരം ഇങ്ങനെ അവന്നുള്ള സകലവുമായി ആഖോർതാഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി: നീ ഞങ്ങളെ വലെച്ചതു എന്തിന്നു? യഹോവ ഇന്നു നിന്നെ വലെക്കും എന്നു യോശുവ പറഞ്ഞു. പിന്നെ യിസ്രായേലെല്ലാം അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു, അവരെ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളകയും കല്ലെറികയും ചെയ്തു. അവന്റെ മേൽ അവർ ഒരു വലിയ കല്ക്കുന്നു കൂട്ടി; അതു ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപം മാറി; അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ആഖോർതാഴ്വര എന്നു ഇന്നുവരെ പേർ പറഞ്ഞുവരുന്നു.” യോശുവ 7:24-26). യെരീഹോയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ആധുനിക ഏൽബുക്കെ-അഹ് ആണിത്. (യോശു, 15:7). യിസ്രായേലിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആഖോർ താഴ്വര പ്രത്യാശയുടെ വാതിലാകും. (ഹോശേ, 2:15; യെശ, 65:10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *