അരിമഥ്യ

അരിമഥ്യ (Arimathea)

പേരിനർത്ഥം – ഉന്നതം

‘രാമാ’ എന്ന എബ്രായ നാമത്തിന്റെ ഗ്രീക്കുതത്ഭവം. യെഹൂദയിലെ ഒരു പട്ടണം. യേശുവിന്റെ ശരീരം വാങ്ങി സ്വന്തം കല്ലറയിൽ അടക്കിയ യോസേഫ് അരിമഥ്യക്കാരനായിരുന്നു. (മത്താ, 27:57; മർക്കൊ, 15:43; ലൂക്കൊ, 23:53; യോഹ, 19:38(. എവുസെബിയുസിന്റെയും ജെറോമിന്റെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ രാമ (രാമാഥയീം-സോഫീം: 1ശമൂ, 1:1, 19) തന്നെയാണ് അരിമഥ്യ. യെരുശലേമിന്നു 32 കി.മീറ്റർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആധുനിക റെന്റിസ് (Rentis) ആയിരിക്കണം സ്ഥാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *