ഹോരേബ് പർവ്വതം

ഹോരേബ് പർവ്വതം (Mountain of Horeb) 

പേരിനർത്ഥം – മരുഭൂമി

മോശെയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പർവ്വതം. (പുറ, 3:1). ഹോരേബിൽ വച്ചു മോശെ പാറയിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചു. (പുറ, 17:6). മാനസാന്തത്തിന്റെ അടയാളമായി യിസ്രായേൽ മക്കൾ ഇവിടെ വച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ഊരിക്കളഞ്ഞു. (പുറ, 33:6). കാദേശ് ബർന്നേയയിൽ നിന്നും 11 ദിവസം സഞ്ചരിച്ചാണ് യിസ്രായേൽ മക്കൾ ഹോരേബിൽ എത്തിയത്. (ആവ, 1:2). ഏലീയാവ് ഹോരേബിലേക്കു ഓടിപ്പോയി. (1രാജാ, 19:8).

Leave a Reply

Your email address will not be published.