ഹിന്ദുദേശം

ഹിന്ദുദേശം (India)

സിന്ധു ആണ് ഹിന്ദു ആയി മാറിയത്. സംസ്കൃതത്തിലെ സിന്ധു (നദി) പൗരാണിക പേർഷ്യനിൽ ഹിദുഷ് എന്നും എബ്രായയിൽ ഹൊദിഷ് എന്നും മാറി. പാർസി രാജാവായ അഹശ്വേരോശിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പൂർവ്വസീമയെ കുറിക്കുവാൻ എസ്ഥേറിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം ഭാരതത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (എസ്ഥേ, 1:1; 8:9). ഇൻഡ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാചീനതമമായ പരാമർശം ബൈബിളിലേതാണ്. യെശയ്യാവ് 3:22-ലെ ക്ഷോമപടം എബ്രായയിൽ സെദിനീം ആണ്. സെദിനീം സിന്ധു അഥവാ ഹിന്ദുവസ്ത്രം അത്രേ. മയിലിനെ കുറിക്കുന്ന തുകി എന്ന എബ്രായപദത്തിന്റെ നിഷ്പത്തി തോകൈ എന്ന തമിഴ് പദത്തിൽ നിന്നാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *