സ്നാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യങ്ങൾ

സ്നാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യങ്ങൾ

“അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും. നാം ഇനി പാപത്തിന്നു അടിമപ്പെടാതവണ്ണം പാപശരീരത്തിന്നു നീക്കം വരേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം അറിയുന്നു. അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്നു മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.” (റോമർ 6:3-8).

1. യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നു. (റോമ, 6:3).

2. നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ യേശുനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. (റോമ, 6:6).

3. യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. (റോമ, 6:3).

4. യേശുവിനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുന്നു. (റോമ, 6:4; കൊലൊ, 2:12).

5. യേശുവിനോടുകൂടി ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുന്നു. (റോമ, 6:4,5; കൊലൊ, 2:12).

6. പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നു അഥവാ, പാപം കഴുകിക്കളയുന്നു. (പ്രവൃ, 2:38; 22:16; റോമ, 6:7).

7. ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്നു. (ഗലാ, 3:27).

8. ദൈവത്തോടു നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ള അപേക്ഷ. (1പത്രൊ, 3:21).

അക്ഷരീകമായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി നാം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ, അടക്കപ്പെടുകയോ, ഉയിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ പാപം കഴുകിക്കളയുന്നതിൻ്റെ സാദൃശ്യം മാത്രമാണ് സ്നാനം. സ്നാനമെന്ന പ്രവൃത്തിയിലല്ല രക്ഷ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്; വിശ്വാസമെന്ന കൃപയിലാണ്. (പ്രവൃ, 10:43; റോമ, 3:24-28; 11:6; എഫെ, 2:5, 8,9).

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണപുനരുത്ഥാസ്വർഗ്ഗാരോഹണങ്ങളാണ് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കാധാരം. രക്ഷാനായകനായ ക്രിസ്തുവിലും അവൻ പൂർത്തീകരിച്ച പാപപരിഹാരബലിയിലുമുള്ള വിശ്വാസം മാത്രംമതി ഒരുവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ. സ്നാനമാകട്ടെ, ക്രിസ്തുവിലായവൻ അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നാമതായും ഒരിക്കലായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മമാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ; രക്ഷാനന്തര പ്രവൃത്തിയാണ് സ്നാനം. അഥവാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് സ്നാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.