സ്ഥലങ്ങൾ II

ആകെ സ്ഥലങ്ങൾ

1. അംഫിപൊലീസ് (പ്രവൃ, 17:1)

2. അക്കല്ദാമ (മത്താ, 27:8)

3. അക്കാദ് (ഉല്പ, 10:10)

4. അക്കോ (ന്യായാ, 1:31)

5. അക്ശാഫ് (യോശു, 11:1)

6. അക്റീബ് (യോശു, 19:29)

7. അഖായ (പ്രവൃ, 18:21)

8. അതാരോത്ത് (സംഖ്യാ, 32:34)

9. അഥേന (പ്രവൃ, 17:15)

10. അദുമ്മീം (യോശു, 15:7)

11. അദുല്ലാം (യോശു, 12:15)

12. അദ്രമുത്ത്യം (പ്രവൃ, 27:2)

13. അനാഥോത്ത് (യോശു, 21:18)

14. അനാബ് (സംഖ്യാ, 13:33)

15. അന്തിപത്രിസ് (പ്രവൃ,23:31)

16. അന്ത്യൊക്യ (പ്രവൃ, 6:5)

17. അനാഹരോത്ത് (യോശു, 19:19)

18. അപ്യപുരം (പ്രവൃ, 28:15)

19. അഫേക് (യോശു, 13:4)

20. അബിലേന (ലൂക്കോ, 3:1)

21. അബ്രോന (സംഖ്യാ, 33:34)

22. അമാദ് (യോശു, 19:26)

23. അയീൻ (യോശു, 15:32)

24. അയ്യാലോൻ (യോശു, 10:12)

25. അരയോപഗക്കുന്ന് (പ്രവൃ, 17:34)

26. അരാം (1ദിന, 2:23) 

27. അരാദ് (ന്യായാ, 1:16)

28. അരാബ (ആവ, 3:17)

29. അരിമഥ്യ (മത്താ, 27:57)

30. അരോവേർ (ആവ, 2:36)

31. അർഗ്ഗോബ് (ആവ, 3:4)

32. അർപ്പാദ് (2രാജാ, 18:34)

33. അർവ്വാദ് (യെഹയ, 27:8)

34. അറബിദേശം (യെശ, 21:13)

35. അലക്സാന്ത്രിയ (പ്രവൃ, 18:24)

36. അല്മോദിബ്ലാഥയീം (സംഖ്യാ, 33:46)

37. അല്മോൻ (യോശു, 21:18)

38. അവ്വ (2രാജാ, 17:24)

39. അവ്വീം (യോശു, 18:23)

40. അശ്ശൂർ (ഉല്പ, 10:11) 

41. അസേക്ക (യോശു, 15:35)

42. അസ്കലോൻ (യോശു, 13:3)

43. അസ്താരോത്ത് (ആവ, 1:4)

44. അസ്തെരോത്ത് കർന്നയീം (ഉല്പ, 14:5)

45. അസ്തോദ് (യോളൊ, 13:3)

46. അസ്മാവെത്ത് (എസ്രാ, 2:1)

47. അസ്സൊസ് (പ്രവൃ, 20:13)

48. അഹ്മെഥാ (എസ്രാ, 6:1)

49. അഹ്ലാബ് (ന്യായാ, 1:31)

50. ആഖോർ (യോശു, 15:7) 

51. ആദാം (യോശു, 3:16)

52. ആദ്മ (ഉല്പ, 10:19)

53. ആമീം (യോശു, 15:48)

54. ആനേം (യോശു, 21:29)

55. ആനേർ (1ദിന, 6:70)

56. ആബേൽ-ബേത്ത്-മയഖ (2ശമൂ,  20:14)

57. ആബേൽ-മയീം (2ദിന, 16:4)

58. ആബേൽ-മെഹോല (ന്യായാ, 7:22)

59. ആബേൽ-ശിത്തീം (സംഖ്യാ, 33:48)

60. ആലൂശ് (സംഖ്യാ, 33:13)

61. ആവെൻ (ഹോശേ, 10:8)

62. ആശാൻ (യോശു, 15:42)

63. ആസ്യ (പ്രവൃ, 2:9) 

64. ഇക്കോന്യ (പ്രവൃ, 15:51) 

65. ഇതൂര്യ (ലൂക്കോ, 3:1)

66. ഇത്തല്യ (പ്രവൃ, 18:2)

67. ഇയ്യീം (യോശു, 15:29)

68. ഇയ്യേ-അബാരീം (സംഖ്യാ, 33:44)

69. ഇല്ലൂര്യദേശം (റോമ, 15:19)

70. ഈന്തനഗരം (ആവ, 14:3)

71. ഈയീം (യോശു, 15:21)

72. ഈയോൻ (1രാജാ, 15:20)

73. ഈർനാഹാശ് 1ദിന, 4:12)

74. ഈർമോവാബ് (സംഖ്യാ, 22:36)

75. ഈർ-ശരമെശ് (1ദിന, 4:12)

76. ഈർ-ഹമേലഹ് (യോശു, 15:62)

77. ഈർ-ഹഹേരെസ് (യേശ, 19:18)

78. ഉദയദേശം (സെഖ, 8:7)

79. ഉപ്പുപട്ടണം (യോശു, 15:62)

80. ഉമ്മ (യോശു, 19:30)

81. ഉസ്സേൻ-ശെയെര (1ദിന, 7:24)

82. ഊഫാസ് (യിരെ, 10:9)

83. ഊർ (ഉല്പ, 11:31)

84. ഊസ് (ഇയ്യോ, 1:1)

85. എക്രോൻ (യോശു, 13:3)

86. എഗ്ലത്ത്-ശെലീശിയ (യെശ, 15:5)

87. ഏഗ്ലയീം (യെശ, 15:8)

88. എഗ്ലോൻ (യോശു, 15:39)

89. എദ്രെയി (സംഖ്യാ, 21:34)

90. എഫെസൊസ് (പ്രവൃ, 18:18)

91. എഫ്രയീം (യോഹ, 11:54)

92. എഫ്രാത്ത (ഉല്പ, 35:16)

93. എഫ്രോൻ (2ദിന, 13:19)

94. എമ്മവുസ് (ലൂക്കൊ, 24:13)

95. എലാസാർ (ഉല്പ, 14:1)

96. എലീശാദ്വീപുകൾ (ഉല്പ, 10:4)

97. എലെയാലേ (സംഖ്യാ, 32:3)

98. എല്ക്കോശ് (നഹൂം,1:1)

99. എല്തെക്കേ (യോശു, 19:44)

100. എല്തെക്കോൻ (യോശു, 15:20)

101. എല്തോലദ് (യോശു, 15:30)

102. ഏശാൻ (യോശു, 15:20)

103. എശ്ക്കോൽ (സംഖ്യാ, 13:23)

104. എസ്തായോൽ (യോശു, 15:20)

105. എസ്തെമോവ (യോശു, 15:50)

106. എസ്യോൻ-ഗേബെർ (സംഖ്യാ, 33:35)

107. ഏതാം (2ദിന, 11:6)

108. എത്ത്-കാസീൻ (യോശു, 19:13)

109. ഏഥാം (പുറ, 13:20)

110. ഏഥെർ (യോശു, 15:42)

111. ഏദെൻ (ഉല്പ, 2:8)

112. ഏദെർ (യോശു, 15:21)

113. ഏദോം (ഉല്പ, 36:16)

114. ഏൻ-ഏഗ്ലയീം (യെഹെ, 47:10)

115. ഏൻ-ഗെന്നീം (യോശു, 15:34)

116. ഏൻ-ഗെദി (യോശു, 15:62)

117. ഏൻ-ദോർ (യോശു, 17:11)

118. ഏൻ-മിശ്പാത്ത് (ഉല്പ, 14:7)

119. ഏൻ-രിമ്മോൻ (യോശു, 15:32)

120. ഏൻ-ശേമെശ് (യോശു, 15:7)

121. ഏൻ-ഹദ്ദ (യോശു, 19:17)

122. ഏൻ-ഹാസോർ (യോശു, 19:32)

123. ഏനയീം (ഉല്പ, 38:14)

124. ഏമാം (യോശു, 15:33)

125. ഏഫെസ്-ദമ്മീം (1ശമൂ, 17:1)

126. ഏബെൻ-ഏസെർ (1ശമൂ, 7:12)

127. ഏബെസ് (യോശൂ, 19:20)

128. ഏമെക്-കെസീസ് (യോശു, 18:21)

129. ഏരെക് (ഉല്പ, 10:10)

130. ഏൽ-ബേഥേൽ (ഉല്പ, 35:7)

131. ഏലാ (1ശമൂ, 17:2)

132. ഏലാം (ഉല്പ, 14:1)

133. ഏലീം (പുറ, 15:27)

134. ഏലെഫ് (യോശു, 18:28)

135. ഏലോത്ത് (1രാജാ, 9:26)

136. ഏലോൻ (യോശു, 19:43)

137. ഏലോൻമോരേ (ഉല്പ, 12:6)

138. ഏൽ പാരാൻ (ഉല്പ, 14:6)

139. ഏസെം (ഉല്പ, 36:21)

140. ഏസെൽ (1ശമൂ, 20:19)

141. ഒഫ്നി (യോശു, 18:21)

142. ഒഫ്ര (യോശു, 18:23)

143. ഓൻ (ഉല്പ, 41:45)

144. ഓനോ (1ദിന, 8:12)

145. ഓഫീർ (2ദിമ, 8:18)

146. ഓഫേൽ (2ദിന, 27:3)

147. ഓബോത്ത് (സംഖ്യാ, 21:10)

148. കണ്ണുനീർ താഴ്വര (സങ്കീ, 84:6)

149. കത്താത്ത് (യോശു, 19:10)

150. കനാൻ (ഉല്പ, 11:31)

151. കഫർന്നഹൂം (മത്താ, 4:13)

152. കഫ്തോർ (ആമോ, 9:7)

153. കബ്ബോൻ (യോശു, 15:40)

154. കർക്കെമീശ് (2ദിന, 35:20)

155. കർക്കൊർ (ന്യായാ, 8:10)

156. കർത്ഥ (യോശു, 21:34)

157. കർത്ഥാൻ (യോശു, 21:32)

158. കർമ്മേൽ (യോശു, 15:1)

159. കല്നേ (ഉല്പ, 10:10)

160. കല്നോ (യെശ, 10:9)

161. കാദേശ് (സംഖ്യാ, 32:8)

162. കാനാ (യോഹ, 2:1)

163. കാബൂൽ (യോശു, 19:7)

164. കാമോൻ (ന്യായാ, 10:5)

165. കാർക്ക (യോശു, 15:3)

166. കാലഹ് (ഉല്പ, 10:12)

167. കാലെബ്-എഫ്രാത്ത (1ദിന, 2:24)

168. കാൽവരി (മത്താ, 27:31)

169. കാസിഫ്യാ (എസ്രാ, 8:17)

170. കിത്തീം (യെശ, 23:1)

171. കിത്ത്ലീശ് (യോശു, 15:40)

172. കിന്നെരോത്ത് (യോശു, 19:35)

173. കിബ്സയീം (1ദിന, 6:68)

174. കിര്യത്തയീം (സംഖ്യാ, 32:37)

175. കിര്യത്തർബ്ബാ (മെഹെ, 11:25)

176. കിര്യത്ത് (യോശു, 15:60)

177. കിര്യത്ത്-യെയാരീം (യോശു, 9:17)

178. കിര്യത്ത്-സന്ന (യോശു, 15:49)

179. കിര്യത്ത്-സേഫെർ (യോശു, 15:15)

180. കിര്യത്ത്-ഹൂസോത്ത് (സംഖ്യാ, 22:39)

181. കിര്യഥയീം (1ദിന, 6:76)

182. കിലിക്യ (ഗലാ, 1:21)

183. കില്മദ് (യെഹെ, 27:23)

184. കിശ്യോൻ (യോശു, 19:20)

185. കിസ്ളോത്ത്-താബോർ (യോശു, 19:12)

186. കീന (യോശു, 15:21)

187. കീർ (2രാജാ, 16:9)

188. കീർ-ഹരേശെത്ത് (യിരെ, 48:31)

189. കുപ്രൊസ് (പ്രവൃ, 21:3)

190. കുറേന (മർക്കൊ, 15:21)

191. കൂഥാ (2രാജാ, 17:23)

192. കൂൻ (1ദിന, 18:8)

193. കൂശ് (യെഹെ, 29:10)

194. കെംക്രെയ (പ്രവൃ, 18:18)

195. കെദേമോത്ത് (യോശു, 13:18)

196. കെനാത്ത് (സംഖ്യാ, 32:42)

197. കെഫാർ-അമ്മോനി (യോശു, 18:24)

198. കെഫീര (യോശു, 9:7)

199. കെബ്സെയേൽ (യോശു, 15:21)

200. കെയീല (യോശു, 15:44)

201. കെരീയോത്ത് (യോശു, 15:25)

202. കെസാലോൻ (യോശു, 15:10)

203. കെസീൽ (യോശു, 19:4)

204. കെസുല്ലോത്ത് (യോശു, 19:18)

205. കെഹേലാഥ (സംഖ്യാ, 33:22)

206. കൈസര്യ (പ്രവൃ, 8:40)

207. കൊദെശ് (യോശു, 15:23)

208. കൊരിന്ത് (പ്രവൃ, 18:4)

209. കൊലൊസ്യ (പ്രവൃ, 19:10)

210. കോരസീൻ (മത്താ, 11:20)

211. കോർ-ആശാൻ (യോശു, 15:42)

212. കോസ് (പ്രവൃ, 21:1)

213. കോസേബ (1ദിന, 4:22)

214. ക്നീദൊസ് (പ്രവൃ, 27:7)

215. ക്രേത്ത (പ്രവൃ, 27:7)

216. ക്ലൗദ (പ്രവൃ, 27:16)

217. ഖിയൊസ് (പ്രവൃ, 20:15)

218. ഗത്ത്-രിമ്മോൻ (യോശു, 21:20)

219. ഗത്ത്-ഗേഫെർ (2രാജാ, 14:25)

220. ഗദര (മത്താ, 8:28)

221. ഗലാത്യ (പ്രവൃ, 16:6)

222. ഗലീല (മത്താ, 2:21)

223. ഗല്ലീം (1ശമൂ, 25:44)

224. ഗസ്സ (പ്രവൃ, 8:26)

225. ഗിംസോ (2ദിന, 28:18)

226. ഗിദോം (ന്യായാ, 20:45)

227. ഗിബെൽ (യോശു, 13:5)

228. ഗിബെയ (യോശു, 18:28)

229. ഗിബെയോൻ (യോശു, 9:17)

230. ഗിബ്ബദോൻ (യോശു, 19;44)

231. ഗിലെയാദ് (യിരെ, 8:22)

232. ഗില്ഗാൽ (യോശു, 4:19)

233. ഗീലോ (യോശു, 15:51)

234. ഗീഹ് (2ശമൂ, 2:24)

235. ഗുദ്ഗോദ (ആവ, 10:7)

236. ഗൂർ-ബാൽ (2ദിന, 26:7)

237. ഗെത്ത്ശെമന (യോഹ, 18:1)

238. ഗെദെരോഥയീം (യോശു, 15:36)

239. ഗെദെരാ (യോശു, 12:13)

240. ഗെദേരോത്ത് (യോശു, 15:41)

241. ഗെദോർ (യോശു, 15:58)

242. ഗെന്നേസരെത്ത് (മത്താ, 14:34)

243. ഗെബാൽ (സങ്കീ, 83:7)

244. ഗെബീം (യെശ, 10:31)

245. ഗെരാർ (ഉല്പ, 10:19)

246. ഗെലീലോത്ത് (യോശു, 18:17)

247. ഗെശൂർ (2ശമൂ, 15:8)

248. ഗേദെർ (യോശു, 12:13)

249. ഗേബ (യോശു, 21:17)

250. ഗേസെർ (യോശു, 16:3)

251. ഗൊമോര/ഗൊമോറ (ഉല്പ, 10:19)

252. ഗൊല്ഗോഥ (മത്താ, 27:33)

253. ഗോബ് (2ശമൂ, 21:18)

254. ഗോലാൻ (ആവ, 4:43)

255. ഗോവഹ് (യിരെ, 31:39)

256. ഗോശെൻ (ഉല്പ, 45:10)

257. ഗോസാൻ (2രാജാ, 17:6)

258. ഗ്രീസ് (സെഖ, 9:13) യവനദേശം

259. ജലനഗരം (2ശമൂ, 12:27)

260. തദ്മോർ (2ദിന, 8:4)

261. തപ്പൂഹ (യോശു, 17:7)

262. തബേര (സംഖ്യാ, 11:1)

263. തബ്ബത്ത് (ന്യായാ, 7:22)

264. തരല (യോശു, 18:27)

265. തർശീശ് (1രാജാ, 10:22)

266. തർസോസ് (പ്രവൃ, 9:11)

267. തഹത്ത് (സംഖ്യാ, 33:26)

268. തഹ്തീം-ഹൊദ്ശി (2ശമൂ, 24:6)

269. തഹ്പനേസ് (യിരെ, 2:16)

270. താനത്ത്-ശീലോ (യോശു, 16:5)

271. താനാക് (യോശു, 21:25)

271. താബോർ (1ദിന, 6:77)

272. താമാർ (യെഹെ, 47:19)

272. താരഹ് (സംഖ്യാ, 33:27)

272. തിഫ്സഹ് (1രാജാ, 4:24)

273. തിബെര്യാസ് (യോഹ, 6:23)

274. തിബ്ഹത്ത് (1ബിന, 18;8)

275. തിമ്ന (യോശു, 15:10)

276. തിമ്നാത്ത്-സേരെഹ് (യോശു, 19:50)

277. തിമ്നാത്ത്-ഹേരെസ് (ന്യായാ, 2:8)

278. തിർസ (യോശു, 12:24)

279. തുയത്തൈരാ (പ്രവൃ, 16:14)

280. തെക്കേദേശം (ഉല്പ, 21:14)

281. തെക്കോവ (2ദിന, 11:6)

282. തെലസ്സാർ (2രാജാ, 19:12)

283. തെസ്സലോനീക്യ (പ്രവൃ, 17:1)

284. തേബെസ് (ന്യായാ, 9:50)

285. തേമാൻ (ഉല്പ, 36:34)

286. തേലെം (യോശു, 15:24)

287. തേൽ-ആബീബ് (യെഹെ,3:15)

288. തേൽ-മേലെഹ് (എസ്രാ, 2:59)

289. തേൽ ഹർശ (എസ്രാ, 2:59)

290. തോഖെൻ (ഉല്പ,10:3)

291. തോഗർമ്മാ (യെഹെ, 27:14)

292. തോഫെത്ത് (യിരെ, 7:31)

293. തോലാദ് (1ദിന, 4:29)

294. ത്രഖോനിത്തി (ലൂക്കൊ, 3:1)

295. ത്രിമണ്ഡപം (പ്രവൃ, 28:15)

296. ത്രോവാസ് (പ്രവൃ, 16:7)

297. ദന്ന (യോശു, 15:49)

298. ദബ്ബേശെത്ത് (യോശു, 19:11)

299. ദമസ്കൊസ് (പ്രവൃ, 9:2)

300. ദല്മനൂഥ (മർക്കൊ, 8:10)

301. ദല്മാത്യ (2തിമൊ, 4:10)

302. ദാൻ (ന്യായാ, 20:1)

303. ദാൻ-യാൻ (2ശമൂ, 24:6)

304. ദാബെരത്ത് (യോശു, 19:12)

305. ദാവീദിൻ്റെ നഗരം (2ശമൂ, 5:7)

306. ദിമോന (യോശു, 15:22)

307. ദിമ്നി (യോശു, 21:35)

308. ദിലാൻ (യോശു, 15:38)

309. ദീബോൻ (സംഖ്യാ, 21:26)

310. ദീബോൻ-ഗാദ് (സംഖ്യാ, 33:45)

311. ദീമോൻ (യെശ, 15:9)

312. ദീസാഹാബ് (ആവ, 1:1)

313. ദൂമാ (യോശു, 15:52)

314. ദൂരാ (ദാനീ, 3:1)

315. ദെക്കപ്പൊലി (മത്താ, 4:25)

316. ദെബീർ (യോശു, 10:38)

317. ദെർബ്ബെ (പ്രവൃ, 14:6)

318. ദൊഫ്ക്ക സംഖ്യാ, 33:12)

319. ദോഥാൻ (ഉല്പ, 37:17)

320. ദോർ (യോശു, 11:1)

321. നയീൻ (ലൂക്കൊ, 7:11)

322. നയ്യോത്ത് (1ശമൂ, 19:18)

323. നവപൊലി (പ്രവൃ, 16:11)

324. നസറെത്ത് (ലൂക്കൊ, 4:16)

325. നഹലേഗാശ് (2ശമൂ, 23:30)

326. നഹല്ലോൻ (യോശു, 19:15)

327. നാഫത്ത്-ദോർ (1രാജാ, 4:11)

328. നാരാത്ത് (യോശു, 16:7)

329. നിക്കൊപ്പൊലിസ് (തീത്തൊ, 3:12)

330. നിബ്ശാൻ (യോശു, 15:20)

331. നിമ്രാ (സംഖ്യാ, 32:3)

332. നിമ്രീം (യെശ, 15:6)

333. നീനെവേ (2രാജാ, 18:14)

334. നെതായീം (1ദിന, 4:23)

335. നെതോഫാ (1ദിന, 2:54)

336. നെബല്ലാത്ത് (നെഹെ, 11:34)

337. നെബോ (സംഖ്യാ, 32:3)

338. നെയീയേൽ (യോശു, 19:27)

339. നെസീബ് (യോശു, 15:43)

340. നെസീഹ (നെഹെ, 7:56)

341. നേക്കെബ് (യോശു, 19:33)

342. നേയാ (യോശു, 19:13)

343. നോ-അമ്മോൻ (നഹൂം, 3:8)

344. നോദ് (1ദിന, 5:19)

345. നോഫ് (യെശ, 19:13)

346. നോഫ (സംഖ്യാ, 21:30)

347. നോബ് (1ശമൂ, 21:9)

348. നോബഹ് (സംഖ്യാ, 32:42)

349. പംഫുല്യ (പ്രവൃ, 13:13)

350. പത്തര (പ്രവൃ, 21:1)

351. പത്മൊസ് (വെളി, 1:9)

352. പത്രോസ് (യെശ, 11:11)

353. പദ്ദൻ (ഉല്പ, 48:7)

354. പർബാർ (1ദിന, 26:18)

355. പലസ്തീൻ (പുറ, 15:4)

356. പസ്-ദമ്മീം (1ശമൂ, 17:1)

357. പാഫൊസ് (പ്രവൃ, 13:6)

358. പാർത്ഥ്യ (പ്രവൃ, 2:9)

359. പാർസി (2ദിന, 32:20)

360. പി-ബേസെത്ത് (യെഹെ, 30:17)

361. പിരാഥോൻ (ന്യായാ, 12:15)

362. പിസിദ്യ (പ്രവൃ, 13:14)

363. പിസ്ഗ (ആവ, 3:17)

364. പീഥോം (പുറ, 1:11)

365. പീഹഹീരോത്ത് (പുറ, 14:2)

366. പുത്യൊലി (പ്രവൃ, 28:13)

367. പൂനോൻ (സംഖ്യാ, 33:47)

368. പെഥോർ (സംഖ്യാ, 22:5)

369. പെനീയേൽ (ഉല്പ, 32;31)

370. പെർഗ്ഗ (പ്രവൃ, 13:13)

371. പെർഗ്ഗമൊസ് (വെളി, 2:13)

372. പേരെസ്സ്-ഉസ്സാ (2:ശമൂ, 6:8)

373. പൊന്തൊസ് (പ്രവൃ, 18:2)

374. പ്തൊലെമായിസ് (പ്രവൃ, 21:7)

375. ഫിലദെൽഫ്യ (വെളി, 1:11)

376. ഫിലിപ്പി (പ്രവൃ, 16:11)

377. ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസര്യ (മത്താ, 16:3)

378. ഫൊയ്നീക്യ (പ്രവൃ, 27:8)

379. ഫ്രുഗ്യ (പ്രവൃ, 13:13)

380. ബയാലോത്ത് (യോശു, 15:24)

381. ബയിത്ത് (യെശ, 15:2)

382. ബഹൂരീം (2ശമൂ, 3:15)

383. ബാത്ത്-റബ്ബീം (ഉത്ത, 7:5)

384. ബാബിലോൻ (പ്രവൃ, 7:43)

385. ബാബേൽ (ഉല്പ, 10:10)

386. ബാമോത്ത് (സംഖ്യാ, 21:20)

387. ബാമോത്ത്-ബാൽ (സംഖ്യാ, 22:41)

388. ബാലത്ത്-ബേർ (യോശു, 19:18)

389. ബാലാ (യോശു, 15:29)

390. ബാലാത്ത് (യോശു, 19:45)

391. ബാലേ-യെഹൂദ (2ശമൂ, 6:2)

392. ബാൽ-ഗാദ് (യോശു, 11:16)

393. ബാൽ-താമാർ (ന്യായാ, 20:33)

394. ബാൽ-പെരാസീം (2ശമൂ, 5:20)

395. ബാൽ-മെയോൻ (സംഖ്യാ, 32:38)

396. ബാൽ-ശാലീശ (2രാജാ, 4:42)

397. ബാൽ-സെഫോൻ (പുറ, 14:2)

398. ബാൽ-ഹാമോൻ (ഉത്ത, 8:11)

399. ബാൽ-ഹാസോർ (2ശമൂ, 13:23)

400. ബാൽ-ഹെർമ്മോൻ (1ദിന, 5:23)

401. ബാശാൻ (ആവ, 3:3)

402. ബിഥൂന്യ (പ്രവൃ, 16:7)

403. ബിസോത്യ (യോശു, 15:28)

404. ബെതഹ് (2ശമൂ, 8:8)

405. ബെതോനീം (യോശു, 13:26)

406. ബെൻ-ഹിന്നോം (യോശു, 15:8)

407. ബെനേ-ബെരാക്ക് (യോശു, 19:45)

408. ബെനേ-യാക്കാൻ (സംഖ്യാ, 33:31)

409. ബെയാലോത്ത് (1രാജാ, 4:16)

410. ബെയെരോത്ത് (നെഹെ, 7:29)

411. ബെയെസ്തെര (യോശു, 21:27)

412. ബെയോൻ (സംഖ്യാ, 32:3)

413. ബെരാഖാ (2ദിന, 20:26)

414. ബെരോതാ (2ശമൂ, 8:8)

415. ബേരോത്ത് (2ശമൂ, 4:2)

416. ബെരോവ (പ്രവൃ, 17:10)

417. ബേതെൻ (യോശു, 19:25)

418. ബേത്ത്-അക്സീബ് (മീഖാ, 1:14)

419. ബേത്ത്-അനാത്ത് (യോശു, 19:38)

420. ബേത്ത്-അനോത്ത് (യോശു, 15:59)

421. ബേത്ത്-അഹ്റ (മീഖാ, 1:10)

422. ബേത്ത്-അരാബ (യോശു, 18:18)

423. ബേത്ത്-അർബേൽ (ഹോശേ, 10:14)

424. ബേത്ത്-അശ്ബെയ (1ദിന, 4:21)

425. ബേത്ത്-അസ്മാവെത്ത് (നെഹെ, 7:28)

426. ബേത്ത്-ആവെൻ (യോശു, 18:12)

427. ബേത്ത്-ഏമെക് (യോശു, 19:27)

428. ബേത്ത്-ഏസെൽ (മീഖാ, 1:11)

429. ബേത്ത്-കാർ (1ശമൂ, 7:11)

430. ബേത്ത്-ഗാദേർ (യോശു, 12:13)

431. ബേത്ത്-ഗാമൂൽ (യിരെ, 28:23)

432. ബേത്ത്-ഗില്ഗാൽ (നെഹെ, 12:23)

433. ബേത്ത്-തപ്പൂഹ (യോശു, 15:20)

434. ബേത്ത്-ദാഗോൻ (യോശു, 15:41)

435. ബേത്ത്-ദിബ്ളാത്തയീം (യിരെ, 48:22)

436. ബേത്ത്-നിമ്രാ (സംഖ്യാ, 32:36)

437. ബേത്ത്-പസ്ലേസ് (യോശു, 19:21)

438. ബേത്ത്-പെയോർ (യോശു, 13:20)

439. ബേത്ത്-പേലെത് യോശു, 15:21)

440. ബേത്ത്-ഫാഗ (മർക്കൊ, 11:1)

441. ബേത്ത്-ബാരാ (ഉല്പ, 32:22)

442. ബേത്ത്-ബാൽ-മേയോൻ (യോശു, 13:17)

443. ബേത്ത്-ബിരി (1ദിന, 4:31)

444. ബേത്ത്-മർക്കാബോത് (യോശു, 19:5)

445. ബേത്ത്-മാഖ (2ശമൂ, 20:14)

446. ബേത്ത്-മെയോൻ (യിരെ, 48:23)

447. ബരത്ത്-മെർഹാക്ക് (2ശമൂ, 15:17)

448. ബേത്ത്-യെശീമോത്ത് (സംഖ്യാ, 33:49)

449. ബേത്ത്-രെഹോബ് (ന്യായാ, 18:28)

450. ബേത്ത്-ലെബായോത്ത് (യോശു, 19:5)

451. ബേത്ത്ലേഹേം (രൂത്ത്, 1:22)

452. ബേത്ത്-ശിത്താ (ന്യായാ, 7:22)

453. ബേത്ത്-ശെയാൻ (യോശു, 17:11)

454. ബേത്ത്-ശെമെശ് (1ശമൂ, 15:10)

455. ബേത്ത്സയിദ (യോഹ, 1:44)

456. ബേത്ത്-സൂർ (2ദിന, 11:7)

457. ബേത്ത്-ഹഖേരെം (നെഹെ, 3:14)

458. ബേത്ത്-ഹാരാം യോശു, 13:27)

459. ബേത്ത്-ഹോഗ്ള (യോശു, 15:6)

460. ബേത്ത്-ഹോരാൻ (യോശു, 16:3)

461. ബേഥാന്യ (യോഹ, 1:28)

462. ബേഥാവൻ (യോശു, 7:2)

463. ബേഥേൽ (ഉല്പ,12:8)

464. ബേരോത്ത് (യോശു, 9:17)

465. ബേരോത്ത (യെഹെ, 47:16)

466. ബേർ (സംഖ്യാ, 21:16)

467. ബേർ-ഏലീം (യെശ, 15:8)

468. ബേർ-ശേബ (ഉല്പ, 21:14)

469. ബേസെർ (ആവ, 4:43)

470. ബൊസ്കത്ത് (യോശു, 15:39)

471. ബൊസ്ര (ഉല്പ, 36:33)

472. ബോഖീം (ന്യായാ, 2:1)

473. മക്കെദോന്യ (2കൊരി, 1:16)

474. മക്കേദ (യോശു, 15:40)

475. മക്തേശ് (സെഫെ, 1:11)

476. മക്ബേന (1ദിന, 2:49)

477. മക്ഹേലോത്ത് (സംഖ്യാ, 33:25)

478. മഗ്ദല (മത്താ, 27:56)

479. മഗദാ (മഗ്ദല) (മത്താ, 15:39)

480. മത്ഥാന (സംഖ്യാ, 21:19)

481. മദ്മന്ന (യോശു, 15:31)

482. മദ്മേന (യെശ, 10:31)

483. മമ്രേ (ഉല്പ, 14:13)

484. മരല (യോശു, 19:11)

485. മസ്രേക്ക (ഉല്പ, 36:36)

486. മസ്സാ (പുറ, 17:7)

487. മഹനയീം (ഉല്പ, 32:2)

488. മഹനേ-ദാൻ (ന്യായാ, 13:25)

489. മാക്കസ് (1രാജാ, 4:9)

490. മാഖാ (2ശമൂ, 10:6)

491. മാദോൻ (യോശു, 11:1)

492. മാനഹത്ത് (1ദിന, 8:6)

493. മാരാത്ത് (യോശു, 15:59)

494. മാരേശാ (2ദിന, 11:8)

495. മാരോത്ത് (മീഖാ, 1:12)

496. മാറാ (പുറ, 15:23)

497. മാവോൻ (1ശമൂ, 23:24)

498. മാശാൽ (1ദിന, 6:74)

499. മിക്മാസ് (1ശമൂ, 13:16)

500. മിഖ്മെഥാത്ത് (യോശു, 16:6)

501. മിഗ്ദൽ-ഏൽ (യോശു, 19:38)

502. മിഗ്ദൽ-ഗാദ് (യോശു, 15:37)

503. മിഗ്ദോൽ (പുറ, 14:2)

504. മിഗ്രോൻ (യയശ, 10:28)

505. മിതുലേന (പ്രവൃ, 20:14)

506. മിത്ത്ക്കാ (സംഖ്യാ, 3:28)

507. മിദ്യാൻ (പുറ, 2:15)

508. മിദ്ദീൻ (യോശു, 15:61)

509. മിന്നീത്ത് (ന്യായാ, 11:33)

510. മിലേത്തൊസ് (പ്രവൃ, 20:15)

511. മിഷാൽ (യോശു, 21:30)

512. മിസ്ഗാബ് (യിരെ, 48:1)

513. മിസ്പാ (1ശമൂ, 22:3)

514. മിസ്രയീം (ഉല്പ, 12:10)

515. മിസ്റെഫോത്ത്-മയീം (യോശു, 11:8)

516. മുറാ (പ്രവൃ, 27:2)

517. മൂസ്യ (പ്രവൃ, 16:7)

518. മെഖോന (നെഹെ, 11:28)

519. മെഗിദ്ദോ (യോശു, 17:11)

520. മെദേബ (യോശു, 13:9)

521. മെയാരാ (യോശു, 13:4)

522. മെരീബാ (പുറ, 17:7)

523. മെറാഥയീം (യിരെ, 50:21)

524. മെലിത്ത (പ്രവൃ, 27:4)

525. മെസൊപ്പൊത്താമ്യ (ഉല്പ, 24:10)

526. മേദ്യ (എസ്ഥേ, 1:3)

527. മേഫാത്ത് (യോശു, 13:15)

528. മേയർക്കോൻ (യോശു, 19:46)

529. മേരോസ് (ന്യായാ, 5:23)

530. മേശാ (ഉല്പ, 10:30)

531. മോഫ് (ഹോശേ, 9:6)

532. മോരേശെത്ത്-ഗത്ത് (മീഖാ, 1:14)

533. മോലാദ (യോശു, 15:26)

534. മോവാബ് (സംഖ്യാ, 22:1)

535. മോസര (ആവ, 10:6)

536. മോസേരോത്ത് (സംഖ്യാ, 33:30)

537. യത്ഥീർ (യോശു, 15:20)

538. യബ്നെ (2ദിന, 26:6)

539. യബ്നേൽ (യോശു, 15:11)

540. യബ്ബേസ് (1ദിന, 2:55)

541. യർമ്മൂത്ത് (യോശു, 15:35)

542. യസേർ (റംഖ്യാ, 21:31)

543. യഹസ (യോശു, 13:18)

544. യാഗൂർ (യോശു, 15:21)

545. യാനീം (യോശു, 15:53)

546. യാനോവഹ് (1രാജാ, 15:29)

547. യാനോഹ (യോശു, 16:7)

548. യാഫീയ (യോശു, 19:12)

549. യാഫോ (യോശു, 19;46)

550. യാബേശ് (1ദിന, 10:12)

551. യാബേശ്-ഗിലെയാദ് (1ശമൂ, 31:11)

552. യിത്ത്നാൻ (യോശു, 15:23)

553. യിത്ല (യോശു, 19:40)

554. യിദല (യോശു, 19:15)

555. യിപ്താഹ് (യോശു, 15:43)

556. യിബ്ലെയാം (യോശു, 17:11)

557. യിരോൻ (യോശു, 19:38)

558. യിർപ്പേൽ (യോശൂ, 18:27)

559. യിസ്രായേൽ (2ശമൂ, 21:5)

560. യിസ്രെയേൽ (യോശു, 19:18)

561. യിഹൂദ് (യോശു, 19:45)

562. യുത്ത, യൂത (യോശു, 21:16, 15:55)

563. യെക്കബ്സയേൽ (നെഹെ, 11:25)

564. യെബൂസ് (യോശു, 15:63)

565. യെരീഹോ (സംഖ്യാ, 22:1)

566. യെരൂശലേം (യോശു, 10:1)

567. യെശാന (2ദിന, 13:19)

568. യെഹൂദാരാജ്യം (1ശമൂ, 17:1)

569. യെഹൂദ്യ (മത്താ, 2:1)

570. യൊക്തെയേൽ (യോശു, 15:38)

571. യൊക്നെയാം (യോശു, 12:22)

572. യൊക്മെയാം (1ദിന, 6:68)

573. യൊഗ്ബെഹാ (സംഖ്യാ, 32:35)

574. യൊത്ബ (2രാജാ, 21:19)

575. യൊത്-ബെത്ത (സംഖ്യാ, 33:33)

576. യോക്ക്ദെയാം (യോശു, 15:56)

577. യോപ്പ (പ്രവൃ, 9:36)

578. രക്കോൻ (യോശു, 19:46)

579. രബ്ബ (യോശു, 13:25)

580. രബ്ബീത്ത് (യോശു, 19:20)

581. രമാ (യെഹെ, 27:22)

582. രമെസേസ്, റയംസേസ് (ഉല്പ, 47:11)

583. രാഖാൽ (1ശമൂ, 30:29)

584. രാമ, റാമ (യോശു, 19:29)

585. രാമത്ത്-മിസ്പെ (യോശു, 13:26)

586. രാമത്ത്-ലേഹി (ന്യായാ, 15:17)

587. രാമഥയീം സോഫീം (1ശമൂ, 1:1)

588. രാമോത്ത് (1ദിന, 6:73)

589. രാമോത്ത്-ഗിലെയാദ് (യോശു, 20:8)

590. രിത്ത്മ (സംഖ്യാ, 33:18)

591. രിബ്ല (2രാജാ, 23:33)

592. രിമ്മോൻ (യോശു, 15:32)

593. രിമ്മോൻ-പേരെസ് (സംഖ്യാ, 33:19)

594. രിസ്സ (സംഖ്യാ, 33:21)

595. രെഫീദീം (പുറ, 17:1)

596. രെഹോബ് (സംഖ്യാ, 13:21)

597. രേമെത്ത് (യോശു, 19:21)

598. രേസെൻ (ഉല്പ, 10:12)

599. രൊദൊസ് (യെഹെ, 27:15)

600. രോഗെലീം (2ശമൂ, 19;31)

601. രോശ് (യെഹെ, 38:2,3)

602. റോമ (പ്രവൃ, 23:11)

603. ലമ്മാ (ന്യായാ, 18:7)

604. ലവുദിക്യ, ലവൊദിക്ക്യാ (വെളി, 1:11)

605. ലാഖീശ് (യോശു, 10:3)

606. ലാശ (ഉല്പ, 10:19)

607. ലിബ്ന (സംഖ്യാ, 33:20)

608. ലിബ്യാ (ഉല്പ, 10:13)

609. ലുക്കൊവോന്യ (പ്രവൃ, 14:11)

610. ലുക്കിയ (പ്രവൃ, 27:5)

611. ലുദ്ദ (പ്രവൃ, 9:32)

612. ലുസ്ത്ര (പ്രവൃ, 14:8)

613. ലൂസ് (ഉല്പ, 28:19)

614. ലൂഹിത് (യെശ, 15:15)

615. ലെബായോത്ത് (യോശു, 15:32)

616. ലെബോന (ന്യായാ, 29:19)

617. ലേഖ (1ദിന, 4:21)

618. ലേശെം (യോശു, 19:47)

619. ലേഹി (ന്യായാ, 15:9)

620. ലോദ് (1ദിന, 8:12)

621. ലോദെബാർ (2ശമൂ, 9:4)

622. ശമര്യ (1രാജാ, 13:32)

623. ശാഫീർ (മീഖാ, 1:11)

624. ശാമീർ (യോശു, 15:48)

625. ശാരയീം (യോശു, 15:36)

626. ശരൂഹെൻ (യോശു, 19:6)

627. ശരോൻ (യോശു, 12:18)

628. ശാലബ്ബീൻ (യോശു, 19:42)

629. ശാലീശാ (1ശമൂ, 9:4)

630. ശാലേം (യെരൂശലേം) (ഉല്പ, 14:18)

631. ശാവേ-കിര്യാത്തായീം (സംഖ്യാ, 32:37)

632. ശിക്രോൻ (യോശു, 15:11)

633. ശിത്തീം (സംഖ്യാ, 25:1)

634. ശിനാർ (ഉല്പ, 10:10)

635. ശിമ്രോൻ (യോശു, 19:15)

636. ശില്ഹീം (യോശു, 15:32)

637. ശീലോ (ന്യായാ, 21:19)

638. ശൂനേം (യോശു, 19:18)

639. ശൂർ (ഉല്പ, 16:7)

640. ശൂശൻ (നെഹെ, 1:1)

641. ശെഖേം (ഉല്പ, 12:6)

642. ശെഫാം (സംഖ്യാ, 34:10)

643. ശെബാരീം (യോശു, 7:5)

644. ശേൻ (1ശമൂ, 7:12)

645. ശേബ (യോശു, 19:2)

646. ശോഫാൻ (സംഖ്യാ, 32:35)

647. സനോഹ (യോശു, 15:34)

648. സൻസന്ന (യോശു, 15:31)

649. സമൊത്രാക്കെ (പ്രവൃ, 20:6)

650. സർദ്ദിസ് (വെളി, 1:11)

651. സലമീസ് (പ്രവൃ, 13:5)

652. സല്മോന (സംഖ്യാ, 33:41)

653. സാനന്നീം (യോശു, 19:33)

654. സാഫോൻ (യോശു, 13;27)

655. സാമൊസ് (പ്രവൃ, 20:15)

656. സായിർ (2രാജാ, 8:21)

657. സാരീദ് (യോശു, 19:10)

658. സാരെഥാൻ (യോശു, 3:16)

659. സാരെഫാത്ത് (1രാജാ, 7:46)

660. സിഫ്മോത്ത് (1ശമൂ, 30:28)

661. സിഫ്രോൻ (സംഖ്യാ, 34:9)

662. സിബ്മ (യോശു, 13:19)

663. സിബ്രയീം (യെഹെ, 47:16)

664. സില്ലോ (2രാജാ, 12:20)

665. സീദോൻ (മത്താ, 11:21)

666. സീൻ (യെഹെ, 30:15)

667. സീനായി (പുറ, 19:1)

668. സീനീം (യെശ, 49:12)

669. സീഫ് (യോശു, 15:24)

670. സീയോൻ (1രാജാ, 8:1)

671. സീയോർ (യോശു, 15:54)

672. സുക്കോത്ത് (ഉല്പ, 33:17)

673. സുഖാർ (യോഹ, 4:5)

674. സുറിയ (മത്താ, 4:24)

675. സൂഫ (സംഖ്യാ, 21:14)

676. സൂര്യനഗരം (യെശ, 19:18)

677. സെഖാഖ (യോശു, 15:61)

678. സെദാദ് (സംഖ്യാ, 34:8)

679. സെനാൻ (യോശു, 15:37)

680. സെഫർവ്വയീം (2രാജാ, 17:24)

681. സെഫാത്ത് (ന്യായാ, 1:17)

682. സെഫാരെദ് (ഓബ, 20)

683. സെഫാർ (ഉല്പ, 10:30)

684. സെബാം (സംഖ്യാ, 32:3)

685. സെബോയീം (ഉല്പ, 10:19)

686. സെമരായീം (യോശു, 18:22)

687. സെയീര (ന്യായാ, 3:26)

688. സെരേദ (1രാജാ, 11:26)

689. സെലൂക്യ (പ്രവൃ, 13:4)

690. സെല്സഹ് (1ശമൂ, 10:2)

691. സെവേനെ (യെഹെ, 29:10)

692. സേയീർ (ഉല്പ, 32:3)

693. സേരെത്ത്-ശഹർ (യോശു, 13:19)

694. സേരേദ് (ആവ, 2:13)

695. സേർ (യോശു, 19:35)

696. സേല (യോശു, 1828)

697. സൊദോം (ഉല്പ, 10:19)

698. സൊരാ (ന്യായാ, 13:2)

699. സോഖോ (യോശു, 15:35)

700. സോഫീം (സംഖ്യാ, 23:14)

701. സോബ (1ശമൂ, 14:47)

702. സോരേക്ക് (ന്യായാ, 16:4)

703. സോർ (2ശമൂ, 5:11)

704. സോവർ (ഉല്പ, 14:2)

705. സോവാൻ (സംഖ്യാ, 13:22)

706. സ്പാന്യ (പ്രവൃ, 15:24)

707. സ്മുർന്നാ (വെളി, 1:11)

708. ഹദത്ഥ (യോശു, 15:25)

709. ഹദദ്-രിമ്മോൻ (സെഖ, 12:11)

710. ഹദാശ (യോശു, 15:37)

711. ഹദ്രാക് (സെഖ, 9:1)

712. ഹന്നാഥോൻ (യോശു, 19:14)

713. ഹഫാരയീം (യോശു, 19:19)

714. ഹമാത്ത് (സംഖ്യാ, 34:8)

715. ഹമാത്ത്-സോബ (2ദിന, 8:3)

716. ഹമോന (യെഹയ, 39:16)

717. ഹമ്മത് (യോശു, 19:35)

718. ഹമ്മോത്ത്-ദോർ (യോശു, 21:32)

719. ഹമ്മോൻ (യോശു, 19:28)

720. ഹരാദ (സംഖ്യാ, 33:24)

721. ഹരോദ് (ന്യായാ, 7:1)

722. ഹരോശെത്ത് (ന്യായാ, 4:2)

723. ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ (വെളി, 16:16)

724. ഹലഹ് (2രാജാ, 17:6)

725. ഹലി (യോശു, 19:25)

726. ഹൽഹൂൽ (നെഹെ, 3:12)

727. ഹർമ്മഗെദ്ദോൻ (വെളി, 16:16)

728. ഹവീലാ (ഉല്പ, 2:11)

729. ഹവ്വോത്ത്-യാരീർ (റംഖ്യാ, 32:41)

730. ഹശ്മോനാ (സംഖ്യാ, 33:29)

731. ഹസർ-അദ്ദാർ (സംഖ്യാ, 34:4)

732. ഹസർ-ഗദ്ദ (യോശു, 15:27)

733. ഹസർ-ശൂവാൽ (യോശു, 15:28)

734. ഹസർ-സൂസ (യോശു, 19:15)

735. ഹസാർ-ഏനാൻ (സംഖ്യാ, 34:9)

736. ഹസെസോൻ-താമാർ (2ദിന, 20:2)

737. ഹസേരോത്ത് (സംഖ്യാ, 33:17)

738. ഹാം (ഉല്പ, 14:5)

739. ഹാദീദ് (എസ്രാ, 2:33)

740. ഹാനേസ് (യെശ, 30:4)

741. ഹാമോൻ-ഗോഗ് (യെഹെ, 39:11)

742. ഹായി (ഉല്പ, 12:8)

743. ഹാരാൻ (ഉല്പ, 11:32)

744. ഹാസോർ (യോശു, 11:1)

745. ഹിന്ദുദേശം (എസ്ഥേ, 1:1)

746. ഹിന്നോം താഴ്വര (യോശു, 15:8)

747. ഹിയരപ്പൊലി (കൊലൊ, 4:13)

748. ഹീലരൽ (1ദിന, 6:58)

749. ഹുകോക്ക് (യോശു, 19:34)

750. ഹുമ്ത (യോശു, 15:54)

751. ഹെത്ലോൻ (യെഹെ, 47:15)

752. ഹെബ്രോൻ (സംഖ്യാ, 13:22)

753. ഹെല്കത്ത് (യോശു, 21:31)

754. ഹെല്കത്ത്-ഹസ്സൂരീം (2ശമൂ, 2:16)

755. ഹെല്ബാ (ന്യായാ, 1:32)

756. ഹെശ്ബോൻ (സംഖ്യാ, 21:25)

757. ഹെസ്രോൻ (യോശു, 15:3)

758. ഹേന (2രാജാ, 18:34)

759. ഹേലാം (2ശമൂ, 10:16)

760. ഹേലെഫ് (യോശു, 19:33)

761. ഹൊരേം (യോശു, 19:38)

762. ഹോബാ (ഉല്പ, 14:15)

763. ഹോരോനയീം (യെശ, 15:5)

764. ഹോർമ്മ (യോശു, 15:30)

765. ഹോർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദ് (സംഖ്യാ, 33:32)

766. ഹോലോൻ (യോശു, 15:51)

767. ഹൗറാൻ (യെഹെ, 47:16)

<—-Previous Page

One thought on “സ്ഥലങ്ങൾ II”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *