സ്തെഫനാസ്

സ്തെഫനാസ് (Stephanas)

പേരിനർത്ഥം – കിരീടം

കൊരിന്തു സഭയിലെ ആദിമ വിശ്വാസികളിൽ ഒരാൾ. സ്തെഫനാസിന്റെ ഭവനക്കാരെ പൗലൊസ് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. (1കൊരി, 1:16). പൗലൊസ് കൊരിന്ത്യർക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനമെഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്തെഫനാസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. (16:17). സ്തെഫനാസിന്റെ കുടുംബം അഖായയിലെ ആദ്യഫലവും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തങ്ങളെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചവരുമാണ്. (1കൊരി, 16:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.