സ്ക്കേവ

സ്ക്കേവ (Sceva)

പേരിനർത്ഥം – മനസ്സറിയാൻ കഴിവുള്ളവൻ

എഫെസൊസിലെ മഹാപുരോഹിതനായ ഒരു യെഹൂദൻ. സ്ക്കേവയ്ക്ക് ഏഴു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ദുരാത്മാവുള്ള മനുഷ്യൻ അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവർ നഗ്നരും മുറിവേറ്റവരുമായി ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. (പ്രവൃ, 19:13-17). എഫെസൊസിൽ അനേകം മന്ത്രവാദികളുണ്ടായിരുന്നു. പൗലൊസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു മന്ത്രമായിരിക്കുമെന്നു കരുതി അവർ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കിയതായിരിക്കണം. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ് അനേകർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.