സുക്കോത്ത്

സുക്കോത്ത് (Succoth)

പേരിനർത്ഥം — കുടാരങ്ങൾ

ഗാദിലെ ഒരു പട്ടണം. സാരെഥാനു സമീപം യോർദ്ദാൻ താഴ്വരയിലാണ് സുക്കോത്ത്. (1രാജാ, 7:46). പദ്ദൻ-അരാമിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്ന യാക്കോബ് സുക്കോത്തിൽ തനിക്കു ഒരു വീടും കാലിക്കുട്ടത്തിനു തൊഴുത്തുകളും കെട്ടി. (ഉല്പ, 33:17). അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം സുക്കോത്ത് എന്നറിയപ്പെട്ടു. സീഹോന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സുക്കോത്ത് ഗാദ്യർക്കു നല്കി. (യോശു, 13:27). ഗിദെയോൻ മിദ്യാന്യ രാജാക്കന്മാരായ സേബഹിനെയും സല്മുന്നയെയും പിന്തുടർന്നപ്പോൾ പട്ടിണികൊണ്ടു വലഞ്ഞ സൈന്യത്തിനു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ സുക്കോത്തിലുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുക്കോത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ധിക്കാരത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു. വിജയിയായി മടങ്ങി വന്ന ഗിദയോൻ അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. (ന്യായാ, 8:5-16). സുക്കോത്തിന്നരികെവച്ചു ശലോമോൻ ദൈവാലയത്തിന് ആവശ്യമായ താമ്രോപകരണങ്ങൾ വാർപ്പിച്ചു. (1രാജാ, 7:46; 2ദിന, 4:17). നീതിമാന്മാരുടെ അവകാശമായി സുക്കോത്തിനെക്കുറിച്ചു രണ്ടു പ്രാവശ്യം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. (60:6; 108:7). 

റയംസേസിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേൽ മക്കൾ ആദ്യം താവളമടിച്ച സ്ഥലത്തിനും സുക്കോത്ത് എന്നാണ് പേര്. (പുറ, 12:37; 13:20; സംഖ്യാ, 33:5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *