സീൻ

സീൻ മരുഭൂമി (wilderness of Sin)

ഏലീമിനും സീനായിക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള മരുഭൂമി: (പുറ, 16:1; 17:1; സംഖ്യാ, 33:11,12). ചെങ്കടലിന്റെ കിഴക്കെ തീരത്തു കിടക്കുന്ന സമഭൂമിയാണിത്. മരുഭൂമി പ്രയാണത്തിൽ യിസ്രായേൽ മക്കൾ സീൻ മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് പിറുപിറുത്തു. യഹോവ അവർക്കു കാടപ്പക്ഷിയും മന്നയും അത്ഭുതകരമായി നല്കി. (പുറ, 16:1; 17:1; സംഖ്യാ, 33:11,12). 

പലസ്തീന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള സീൻ മരുഭൂമി: (സംഖ്യാ, 13:21; 20:1; 27:14; 33:36; 34:3; ആവ, 32:51; യോശു, 15:1). കനാനിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ യിസ്രായേല്യർ സീൻ മരുഭൂമി കടന്നു. (സംഖ്യാ, 13:21). മിര്യാം മരിച്ചതും അടക്കപ്പെട്ടതും ഇവിടെവെച്ചാണ്. (സംഖ്യാ, 20:1). കാദേശ് ബർന്നെയ സീൻ മരുഭൂമിയുടെ അതിരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. (സംഖ്യാ, 20:1; 27:14; 33:36). ഇതിനു കിഴക്കു ഏദോമും തെക്കുകിഴക്കു യെഹൂദയും (യോശു, 15:1-3) തെക്ക് പാരാൻ മരുഭൂമിയുമാണ്.

ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു പട്ടണം (Zin): ഗ്രീക്കുകാർ ഇതിനെ പെലൂസിയം എന്നു വിളിച്ചു. യുദ്ധതന്ത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പട്ടണം പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈജിപ്റ്റിനകത്തു പ്രവേശിക്കാനാവൂ. സീനിനെ മിസ്രയീമിന്റെ കോട്ട എന്നു യെഹെക്കേൽ പ്രവാചകൻ പ്രസ്താവിച്ചു. (30:15,16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *