സീസെരാ

സീസെരാ (Sisera)

പേരിനർത്ഥം – യുദ്ധവ്യൂഹം

ഹാസോരിലെ കനാന്യരാജാവായ യാബീന്റെ സേനാപതി. (ന്യായാ, 4:2,3). അവനു തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പു രഥം ഉണ്ടായിരുന്നു. യിസ്രായേല്യരെ ഇരുപതു വർഷം അവൻ കഠിനമായി ഞെരുക്കി. ദെബോരാ എന്ന പ്രവാചികയുടെ ശ്രമഫലമായി ബാരാക്ക് സീസെരയെ തോല്പിച്ചു. (ന്യായാ, 4:15). കേന്യനായ ഹേബെരിന്റെ കൂടാരത്തിൽ സീസെരാ അഭയം തേടി. ഹേബെരിന്റെ ഭാര്യ യായേൽ ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്ന സീസെരയുടെ ചെന്നിയിൽ കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റി തറച്ചു കൊന്നു. (ന്യായാ, 4:21,22; 1ശമൂ, 12:9; സങ്കീ, 83:9).

Leave a Reply

Your email address will not be published.