സീനായ് പർവ്വതം

സീനായ് പർവ്വതം (Moumtain of Sinai) 

പേരിനർത്ഥം – കണ്ടകാകീർണ്ണം

സീനായ് പർവ്വതം ബൈബിളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മറുപേരാണ് ഹോരേബ്: (പുറ, 3:2, 12; 19:1,2, 10,11). ചെങ്കടലിനു സമീപമായി സീനായി ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു മദ്ധ്യത്തായി ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്. അതിനു 3 കി.മീ. നീളമുണ്ട്. അതിന്റെ രണ്ടു കൊടുമുടികളാണു് ‘റാസ് എസ് സാഫ് സാഫും’ (1993 മീ. ഉയരം) ‘ജെബൽ മൂസയും’ (2244 മീ.). പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പൊക്കം കൂടിയ തെക്കൻ കൊടുമുടിയായ ‘ജെബൽ മൂസാ’ അഥവാ മോശയുടെ പർവ്വതം അണു സീനായിപർവ്വതം. സീനായി പർവ്വതത്തിന് അടുത്തുവച്ചാണ് യഹോവ മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മിസ്രയീമ്യ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് യിസ്രായേല്യരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മോശയെ നിയോഗിച്ചത്. (പുറ, 3:1-10; അപ്പൊ, 7:30). പാറയെ അടിച്ചു മോശെ യിസ്രായേൽ മക്കൾക്കു ജലം നൽകിയതും, ന്യായപ്രമാണം മോശെയിലൂടെ ലഭിച്ചതും, അഹരോൻ പൊന്നുകൊണ്ടു കാളക്കുട്ടി നിർമ്മിച്ചതും സീനായിൽ വച്ചായിരുന്നു. ജെബൽ മൂസാ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ വിശുദ്ധ കാതറൈൻ സന്യാസിമഠം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബൈബിളിന്റെ പ്രാചീന കൈയെഴുത്തു പ്രതിയായ സീനായിഗ്രന്ഥം ഈ സന്യാസിമഠത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. സീനായി പർവ്വതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നു പുതിയനിയമ സുചനകളുണ്ട്: (പ്രവൃ, 7:30 ?, 38; ഗലാ, 4:21-31; എബ്രാ, 12:19-22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.