സീനായി

സീനായി (Sinai)

അക്കാബാ ഉൾക്കടലിനും സൂയസിനും ഇടയ്ക്കു പാരാൻ മരുഭൂമിക്കു തെക്കായി കിടക്കുന്ന ഉപദ്വീപാണ് സീനായി. ത്രികോണാകൃതിയായ ഈ ഉപദ്വീപിനു 240 കി.മീറ്റർ വീതിയും 400 കി.മീറ്റർ നീളവുമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ മരുഭൂമിയും മലമ്പ്രദേശവുമാണ്. മിസ്രയീമ്യർ ഇവിടെ വന്നു ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല്, ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ് മുതലായവ ഖനനം ചെയ്തിരുന്നു. മിസ്രയീമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേല്യർ മൂന്നാം മാസം സീനായിൽ എത്തി. (പുറ, 19:1).

സീനായി പർവ്വതം ബൈബിളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മറുപേരാണ് ഹോരേബ്. (പുറ, 3:2, 12; 19:1,2, 10,11). ചെങ്കടലിനു സമീപമായി സീനായി ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു മദ്ധ്യത്തായി ഒരു പർവ്വതമുണ്ട്. അതിനു 3 കി.മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. അതിന്റെ രണ്ടു കൊടുമുടികളാണ് റാസ് എസ് സാഫ് സാഫും (1993 മീറ്റർ ഉയരം) ജെബൽ മൂസയും (2244 മീ). പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് പൊക്കം കൂടിയ തെക്കൻ കൊടുമുടിയായ ജെബൽ മൂസാ അഥവാ മോശയുടെ പർവ്വതം അണ് സീനായിപർവ്വതം. സീനായി പർവ്വതത്തിനടുത്തുവച്ചാണ് യഹോവ മോശയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മിസ്രയീമ്യ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് യിസ്രായേല്യരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മോശയെ നിയോഗിച്ചത്. (പുറ, 3:1-10; അപ്പൊ, 7:30). പാറയെ അടിച്ചു മോശെ യിസ്രായേൽ മക്കൾക്കു ജലം നൽകിയതും, ന്യായപ്രമാണം മോശെയിലൂടെ ലഭിച്ചതും, അഹരോൻ പൊന്നുകൊണ്ടു കാളക്കുട്ടി നിർമ്മിച്ചതും സീനായിൽ വച്ചായിരുന്നു. ജെബൽ മൂസാ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ വിശുദ്ധ കാതറൈൻ സന്യാസിമഠം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബൈബിളിന്റെ പ്രാചീന കൈയെഴുത്തു പ്രതിയായ സീനായിഗന്ഥം ഈ സന്യാസിമഠത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. സീനായി പർവ്വതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നു പുതിയനിയമ സുചനകൾ. (പ്രവൃ, 7 : 30, 38; ഗലാ, 4:21-31; എബ്രാ, 12:19-22).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *