സിംഹരാജൻ

സിംഹരാജൻ

ഒരു കാലത്തു മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശം, പേർഷ്യ, ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. മാംസഭുക്കുകളിൽ ബൈബിൾ നാടുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരേയൊരു മൃഗം സിംഹമാണ്. പലസ്തീനിലെ ഒടുവിലത്തെ സിംഹം മെഗിദ്ദോയ്ക്കടുത്തുവച്ചു എ.ഡി. 13-ാം നൂററാണ്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എ.ഡി. 1900 വരെ പേർഷ്യയിൽ സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം തന്നെ സിറിയ (അരാം), ഇറാക്ക് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സിംഹം അപ്രത്യക്ഷമായി. എബ്രായ ബൈബിളിൽ സിംഹത്തിന് ഒൻപതോളം പേരുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ ആൺസിംഹത്തെയും പെൺസിംഹത്തെയും സിംഹക്കുട്ടികളെയും കുറിക്കുന്നവയാണ്. ഈ പദസമുച്ചയത്തിൽ നിന്നും വേദനാടുകളിൽ സിംഹം സുലഭമായിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. സിംഹത്തെ വെറുകൈയോടെ കൊന്ന വീരന്മാരുടെ ചരിതങ്ങളിൽ ശിംശോനും (ന്യായാ, 14:5,6), ദാവീദും (1ശമൂ,17:36), ബെനായാവും (2ശമൂ, 23:20) ഉൾപ്പെടുന്നു. തന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന പ്രവാചകനെ ദൈവം കല്പിച്ചപകാരം സിംഹം കൊന്നതായി തിരുവചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. (1രാജാ, 13:21-26). ഒരുവൻ രാജാവിനെ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മനുഷ്യനെയോ ദൈവത്തെയോ ആരാധിച്ചാൽ അവനെ സിംഹക്കുട്ടിൽ എറിഞ്ഞുകളയുമെന്നുള്ള ദാര്യാവേശ് രാജാവിന്റെ വിളംബരം ഉണ്ടായിട്ടും ദാനീയേൽ മാളികയുടെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് പതിവുപോലെ യെരൂശലേമിനെ നോക്കി ദിവസവും മൂന്നു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. (ദാനീ, 6:10). ഇപ്രകാരം ദാനീയേൽ രാജവിളംബരം ലംഘിച്ചതിനാൽ അവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ സിംഹങ്ങൾക്ക് ദാനീയേലിനെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹങ്ങളുടെ വായ് അടച്ചുകളഞ്ഞു. (ദാനീ, 6:22). എന്നാൽ ദാനീയേലിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും രാജകല്പനയാൽ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അവർ ഗുഹയുടെ അടിയിൽ എത്തുന്നതിനു മമ്പ് സിംഹങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ച്, അവരുടെ അസ്ഥികളൊക്കെയും തകർത്തുകളഞ്ഞു. (ദാനീ, 6:24). ബൈബിളിലെ സിംഹപരാമർശങ്ങളിൽ പലതും അതിന്റെ ശക്തിയെയും രാജകീയ സ്വഭാവത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യെഹൂദയിലെ സിംഹം ആണ്. (വെളി, 5:5). യിസ്രായേലിന്റെ ആദ്യന്യായാധിപതിയായ ഒത്നീയേലിന്റെ പേരിനർത്ഥം ‘ദൈവത്തിന്റെ സിംഹം’ എന്നാണ്. സാത്താൻറ ശക്തിയെ ക്കുറിക്കുവാൻ പത്രൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ സാത്താനെ അലറുന്ന സിംഹം എന്നു വിളിക്കുന്നു. (1പത്രൊ, 5:8). സാത്താന്യ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉഗ്രതയും, ക്രൂരതയും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *