സഹോദരപ്രീതി

സഹോദരപ്രീതി (brotherly love)

‘ഫിലഡെൽഫിയ’ എന്ന ഗ്രീക്കു നാമപദം അഞ്ചു പ്രാവശ്യമുണ്ട്. (റോമ, 12:10; 1തെസ്സ, 4:9; എബ്രാ, 13:1; 2പത്രൊ, 1:7, 1:7). ‘ഫിലഡയൽഫൊസ്’ എന്ന ക്രിയാപദം ഒരു പ്രാവശ്യവും. (1പത്രൊ, 1:22). സഹോദര’ ശബ്ദം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലെ സഹോദരന്മാരോടു പ്രത്യേകം പ്രീതി കാണിക്കണം. സഹോദരപ്രീതി നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്. (എബ്രാ, 13:1). ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഉപദേശമാണത്. (1തെസ്സ, 4:9). സഹോദര പ്രീതി നിർവ്യാജമായിരിക്കണം. (1പത്രൊ, 1:22). സഹോദരപ്രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ടുനിൽക്കണം. (റോമ, 12:10). ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരേണ്ട സുകൃതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. (2പത്രൊ, 1:5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *