സല്മോൻ മല

സല്മോൻ മല (Mountain of Zalmon)

പേരിനർത്ഥം – ഇരുട്ട്

ശെഖേമിനടുത്തുള്ള ഒരു മല. “ശെഖേംഗോപുരവാസികൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു അബീമേലെക്കിന്നു അറിവുകിട്ടി. അബീമേലെക്കും കൂടെയുള്ള പടജ്ജനമൊക്കെയും സല്മോൻ മലയിൽ കയറി; അബീമേലെൿ കോടാലി എടുത്തു ഒരു മരക്കൊമ്പു വെട്ടി ചുമലിൽ വെച്ചു, തന്റെ പടജ്ജനത്തോടു: ഞാൻ ചെയ്തതു നോക്കി നിങ്ങളും വേഗം അതുപോലെ ചെയ്‍വിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.” (ന്യായാ, 9:47,48). സങ്കീർത്തമം 68:14-ലെ ‘സല്മോൻ’ മലയുടെ പേരല്ലെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. ‘സമോനിൽ ഹിമം പെയ്യുകയായിരുന്നു’ എന്നതു ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശം എന്നതിന്റെ ആലങ്കാരിക പ്രസ്താവം ആയിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.