സമൊത്രാക്കെ

സമൊത്രാക്കെ (Samothrace)

ഈജിയൻ കടലിന്റെ വടക്കുകിഴക്കുള്ള ചെറിയ ദ്വീപ്. ആധുനികനാമം സാമൊത്രാകീ. പർവ്വതപ്രദേശമാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കൊടുമുടിക്കു ഏകദേശം 1650 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. നവപൊലിക്കു പോയപ്പോൾ പൗലൊസ് ഇവിടം സന്ദർശിച്ചു. (പ്രവൃ, 16:11). ത്രോവാസിലേക്കു മടങ്ങി വന്നപ്പോഴും അപ്പൊസ്തലൻ ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. (പ്രവൃ, 20:16). തുറമുഖത്തിന്റെ അറ്റത്തു ഒരു പ്രാചീന ക്രൈസ്തവ ദൈവാലയത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ 1938-ൽ കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *