ശിനാർ

ശിനാർ (Shinar)

ബാബേൽ, എരെക്, അക്കാദ്, കല്നേ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ ശിനാർ ദേശത്തായിരുന്നു. (ഉല്പ, 10:10). ശിനാർ ദേശം ദക്ഷിണ ബാബിലോണിയ ആയിരുന്നുവെന്നു പറയാം. ബാബിലോണിയൻ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ കാണുന്ന സുമർ ശിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകണം. സുമറിന്റെയും അക്കാദിന്റെയും രാജാവ് എന്ന പ്രയോഗമാണ് അധികമായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിവാദവിഷയമാണ്. ബാബിലോണിയയിലെ ചില പൗരാണിക രാജാക്കന്മാർ ഈ സ്ഥാനപ്പേര് വഹിച്ചിരുന്നു. ബി.സി. നാലാം സഹസ്രാബ്ദത്തിനു മുമ്പ് സുമേരിയർ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചു ഒരു നല്ല നാഗരികത വളർത്തി. ഇവരായിരുന്നു ക്യൂണിഫോം ലിപി ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അന്ത്യകാലത്തു ശിനാർ ദേശത്തുനിന്നും യെഹൂദന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നു യെശയ്യാവ് (11:11) പ്രവചിച്ചു. ഏഫയുടെ നടുവിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ദർശനത്തിൽ സെഖര്യാവ് (5:11) ശിനാർ ദേശത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് യെരൂശലേം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ നിക്ഷേപങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് ശിനാർ ദേശത്തു തന്റെ ദേവന്റെ ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. (ദാനീ, 1:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *