ശാഫേർ മല

ശാഫേർ മല (Moumtain of Shapher)

പേരിനർത്ഥം – പ്രഭ 

മരുഭൂമി പ്രയാണത്തിൽ യിസ്രായേൽ മക്കൾ പാളയമടിച്ച ഒരു മല. (സംഖ്യാ, 33:23,24). കെഹേലാഥയ്ക്കും ഹരാദയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണിത്. സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. “കെഹേലാഥയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശാഫേർമലയിൽ പാളയമിറങ്ങി. ശാഫേർമലയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹരാദയിൽ പാളയമിറങ്ങി.” (സംഖ്യാ, 33:23,34).

Leave a Reply

Your email address will not be published.