ശല്ലൂം

ശല്ലൂം (Shallum)

പേരിനർത്ഥം — പ്രതിഫലം

യിസ്രായേലിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാജാവ്. യാബേശിന്റെ പുത്രൻ. സെഖര്യാവിനെ വധിച്ചാണു ശല്ലും രാജാവായത്. ഒരു മാസം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാദിയുടെ മകനായ മെനഹേം അവനെ കൊന്നു പകരം രാജാവായി. (2രാജാ, 15:10-15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.