റാഹേൽ

റാഹേൽ (Rachel)

പേരിനർത്ഥം — പെണ്ണാട്

ലാബാന്റെ ഇളയ പുതിയും  യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യയും. റാഹേലിന്റെ പുത്രന്മാരാണു യാസേഫും ബെന്യാമീനും. (ഉല്പ, 29:6,16,18,31, 30:1-9). യാക്കാബിന്റെ അമ്മയായ റിബക്കയുടെ സഹോദരനാണ് ലാബാൻ. (ഉല്പ, 28:2). ഏശാവിനെ വഞ്ചിച്ചു പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൈക്കലാക്കിയതിനാൽ ഏശാവിന്റെ കാിനവിദ്വേഷത്തിനു യാക്കോബ് പാത്രമായി. എശാവിന്റെ ക്രോധം ശമിക്കുവോളം അല്പകാലം യാക്കോബ് സ്വഗൃഹത്തിൽ നിന്നകന്നു പദൻ-അരാമിൽ ലാബാനാടൊപ്പം കഴിയുന്നതു നല്ലതാണെന്നു റിബെക്കാ നിർദ്ദേശിച്ചു. (ഉല്പ, 27:43-45). പദൻ-അരാമിലെത്തിയ യാക്കോബ് റാഹേലിനെ കണ്ട് അവളിൽ അനുരക്തനായി, അവൾക്കുവേണ്ടി യാക്കോമ്ബ് ഏഴുവർഷം ലാബാനെ സേവിച്ചു. (ഉല്പ, 29:18). എന്നാൽ മൂത്തമകളായ ലേയയെയാണു യാക്കാബിനു ഭാര്യയായി നല്കിയതു. യാക്കോബ് റാഹേലിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഏഴുവർഷം ലാബാനെ സേവിച്ചു. (29:30). ലാബാന് ആൺമക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കണം. അതിനാലാണ് ലേയയെയും റാഹേലിനെയും യാക്കോബിനു നല്കി കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശിയായി ദത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ലാബാന് ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു. അതിനാലാണ് ‘യാക്കോബ് ലാബാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാറെ അതു തന്റെ നേരെ മുമ്പ് ഇരുന്നതുപോലെ അല്ല എന്നു കണ്ടതു’ (31:15). അപ്പന്റെ സമ്പത്തു മുഴുവൻ യാക്കോബ് അപഹരിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു ലാബാന്റെ പുത്രന്മാരും പറഞ്ഞു. (31:1). റാഹേൽ മച്ചിയായിരുന്നു. റാഹേൽ തൻ്റെ ദാസിയായ ബിൽഹയെ യാക്കോബിനു കൊടുക്കുകയും അവൾ ദാനിനെയും നഫ്താലിനെയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം റാഹേൽ ഗർഭം ധരിച്ചു യോസേഫിനെ പ്രസവിച്ചു. (30:24). യാക്കോബം കടുംബവും സ്വന്തസ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങി. (31:22). ലാബാൻ ഗൃഹബിംബം റാഹേൽ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ലാബാൻ പിന്നാലെ വന്നു അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും ഗൃഹബിംബം കണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. (31:37). അവർ ബേഥേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എഫ്രാത്തയിൽ എത്താറായപ്പോൾ റാഹേൽ ബെന്യാമിനെ പ്രസവിച്ചു. ഉടനെതന്നെ റാഹേൽ മരിച്ചു. യാക്കോബ് അവളെ എഫ്രാത്തയിൽ അടക്കി. കല്ലറയിൽ ഒരു തൂണും നിർത്തി. (ഉല്പ, 35:19-20).

പുതിയനിയമത്തിൽ റാഹേലിനെക്കുറിച്ചു യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് മത്തായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്; “യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: രാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു! വിലാപവും കഠിനമായുള്ള കരച്ചിലും തന്നേ; റാഹേൽ തന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചു കരയുന്നു; അവർ ഇല്ലായ്കയാൽ അവരെച്ചൊല്ലി ആശ്വാസം കൈക്കൊൾവാൻ അവൾക്കു മനസ്സില്ല.” (യിരെ, 31:15, മത്താ, 2:17).

Leave a Reply

Your email address will not be published.