യോശീയാവ്

യോശീയാവ് (Josiah)

പേരിനർത്ഥം — ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി  

യെഹൂദയിലെ പതിനാറാമത്തെ രാജാവ്. ഭരണകാലം 641-609 ബി.സി. ആമോന്റെ പുത്രനായ യോശീയാവ് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജാവായി; 31 വർഷം യെഹൂദാ ഭരിച്ചു. (2രാജാ, 21:26; 22:1; 2ദിന, 34). അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ എട്ടാം ആണ്ടിൽ, അവന്റെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ, അവൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി; പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ടിൽ അവൻ പൂജാഗിരികളെയും അശേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും നീക്കി യെഹൂദയെയും യെരുശലേമിനെയും വെടിപ്പാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. (2ദിന, 34:3). യോശീയാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനെട്ടാമാണ്ടിൽ മഹാപുരോഹിതനായ ഹില്ക്കീയാവു യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നു ന്യായപ്രമാണപുസ്തകം കണ്ടെടുത്തു. (2രാജാ, 22:8; 2ദിന, 34:14,15). രായസക്കാരനായ ശാഫാൻ മുഖാന്തരം അതു രാജാവിനെ ഏല്പ്പിച്ചു. പുസ്തകത്തിലെ സന്ദേശത്തിൽ രാജാവു ദു:ഖിക്കുകയും ഹുൽദാ പ്രവാചകിയുടെ അടുക്കൽ യഹോവയോടു അരുളപ്പാടു ചോദിക്കാൻ പ്രതിനിധികളെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശത്തിനു അനർത്ഥം വരുമെന്നും എന്നാൽ യോശീയാവു യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയാൽ അവന്റെ കാലത്ത് അനർത്ഥം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. (2രാജാ, 22:20,21). പിന്നീടു ജനത്തെ മുഴുവൻ ആലയത്തിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി നിയമപുസ്തകം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അന്യദേവന്മാരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യൊരോബെയാം ബേഥേലിൽ നിർമ്മിച്ച് യാഗപീഠവും പൂജാഗിരിയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇതു യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. (2രാജാ, 23:1-20). പൂർണ്ണമായ വിശുദ്ധീകരണത്തിനു ശേഷം ജനം പെസഹ ആചരിച്ചു. ഇതുപോലൊരു പെസഹ യെഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെയോ യിസായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെയോ കാലത്തു നടന്നിട്ടില്ല. (2രാജാ, 23:22; 2ദിന, 35:1-18).

ഈ കാലത്തു ബാബേൽ അശ്ശൂരിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു നീനെവേ പിടിച്ചു. മിസ്രയീമിലെ ഫറവോൻ നെഖോ രണ്ടാമൻ അശ്ശൂരിന്റെ സഹായത്തിനായി ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചു. യോശീയാവു മെഗിദ്ദോ താഴ്വരയിൽ വച്ചു അവനെ എതിർത്തു. (2രാജാ, 23:29,30; 2ദിന, 35:20-24). യെഹൂദ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുകയും യോശീയാവിനു മുറിവേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവനെ യെരുശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിലും മരിച്ചുപോയി. അവനെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ അടക്കി. (2ദിന, 35-24). അവൻ്റെ ശേഷം യെഹോവാഹാസ് അവനു പകരം രാജാവായി. (2ദിന, 36:1). യിരെമ്യാവിന്റെയും സെഫന്യാവിന്റെയും പ്രവചനങ്ങളിൽ യോശീയാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *