യുസ്തൊസ്

യുസ്തൊസ് (Justus)

പേരിനർത്ഥം – നീതിമാൻ

യുസ്തൊസ് എന്ന മറുപേരുള്ള ബർശബാ എന്ന യോസേഫ്. യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദയ്ക്കു പകരം അപ്പൊസ്തലത്വത്തിനായി ശിഷ്യന്മാർ നിർത്തിയ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ. (പ്രവൃ, 1:23). ചീട്ടു മത്ഥിയാസിനു വീണു.

യുസ്തൊസ്

കൊരിന്തിലെ ഒരു ശിഷ്യൻ. പൗലൊസിനു സുനഗോഗിൽ (യെഹൂദന്മാരുടെ പള്ളി) പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യുസ്തൊസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വച്ചു പൗലൊസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. (അപ്പൊ, 18:7).

യുസ്തൊസ്

ഒരു യെഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനി. യുസ്തൊസ് എന്നു പറയുന്ന യേശുവും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു എന്നു കൊലൊസ്യ ലേഖനത്തിൽ (4:11) പൗലൊസ് എഴുതി. അവിടെ പൗലൊസിനു അനുകൂലമായി വർത്തിച്ച യെഹൂദന്മാർ കേവലം മൂന്നുപേരായിരുന്നു. അരിസാതർഹൊസ് മർക്കൊസ്, യുസ്തൊസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.