യിത്രോ

യിത്രോ (Jethro)

പേരിനർത്ഥം – അതിവിശിഷ്ടൻ

മോശെയുടെ അമ്മായപ്പൻ; മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനും പ്രഭുവും. (പുറ, 3:1). ‘യിത്രോ’ സ്ഥാനപ്പേരോ ഉപനാമമോ ആയിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ നാമം രെയുവേൽ (ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ: സംഖ്യാ, 10:29) അഥവാ റെഗൂവേൽ (പുറ, 2:18) ആണ്. മിസ്രയീമിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയ മോശെ നാല്പതു വർഷം മിദ്യാനിൽ യിത്രോയോടൊപ്പം പാർക്കുകയും അയാളുടെ മകളായ സിപ്പോറയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. (പുറ, 2:16-21). യിത്രോയുടെ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശെയെ വിളിച്ച് യിസ്രായേൽ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള നിയോഗം നല്കി. വിടുവിക്കപ്പെട്ട യിസ്രായേൽ ജനവുമായി മോശെ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മോശെയുടെ ഭാര്യ, രണ്ടു പുത്രന്മാർ എന്നിവരോടൊപ്പം യിത്രോ മോശെയുടെ അടുത്തെത്തി ദൈവം യിസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുത്ത കാര്യം മോശെ യിത്രോയെ അറിയിച്ചു. അതിൽ സന്തുഷ്ടനായ യിത്രോ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഹോമവും ഹനനയാഗവും കഴിച്ചു. (പുറ, 18:1-12). മോശെ തനിയെ ജനത്തിനു മുഴുവൻ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്നതു ക്ലേശകരമായി കണ്ട യിത്രോ 1000 പേർക്കും 100 പേർക്കും 50 പേർക്കും 10 പേർക്കും അധിപതിമാരെ നിയമിക്കുവാൻ മോശെയെ ഉപദേശിച്ചു. മോശെ അപ്രകാരം ചെയ്തു. രെയൂവേലിന്റെ ഒരു മകനാണ് ഹോബാബ്. ഹോബാബിനെ കേന്യനെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ന്യായാ, 1:16; 4:11). മിദ്യാന്യ ഗോത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കേന്യർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.