യായീറൊസ്

യായീറൊസ് (Jairus)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു

ഒരു പള്ളിപ്രമാണി. കഫർന്നഹൂമിലെ സുനഗോഗിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കണം. അയാളുടെ മരിച്ചുപോയ ഏകമകളെ യേശു ഉയിർപ്പിച്ചു. പന്ത്രണ്ണു വയസ്സുള്ള തൻ്റെ ഏകമകൾ അത്യാസന്നനിലയിൽ ആയപ്പോഴാണ് യായീറൊസ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത്. തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് ആൾവന്ന് തൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയതായി അറിയിച്ചു. യേശു ആ വാക്കു കാര്യമാക്കാതെ; ‘ഭയപ്പെടേണ്ടാ, വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്ക’ എന്നരുളിച്ചെയ്തു. പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽച്ചെന്ന് ‘നിങ്ങളുടെ ആരവാരവും കരച്ചിലും എന്തിന്നു? കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുന്നത്രേ’ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു. യേശു അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ യായീറൊസിനെയും ഭാര്യയെയും തൻ്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരുമായി കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുറിൽ പ്രവേശിച്ച്; “ബാലേ, എഴുന്നേൽക്ക എന്നു നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തോടെ ‘തലീഥാ കൂമി’ എന്നു അവളോടു പറഞ്ഞു.” ഉടനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നെന്നപോലെ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. എല്ലാവരും അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു. (മർക്കൊ, 5:22-43; മത്താ, 9:18-25; ലൂക്കൊ, 8:41-55).

Leave a Reply

Your email address will not be published.