മെനഹേം

മെനഹേം (Menahem)

പേരിനർത്ഥം — ആശ്വാസപ്രദൻ

വിഭക്തയിസ്രായേലിലെ പതിനാറാമത്തെ രാജാവ്. ഭരണകാലം ബി.സി. 752-742/41. ഗാദിയുടെ പുത്രനായ ഇദ്ദേഹം സെഖര്യാരാജാവിന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നിരിക്കണം. ശല്ലും ഗുഢാലോചനയിലുടെ സെഖര്യാവിനെ കൊന്നു രാജാവായി. ഇതറിഞ്ഞ മെനഹേം തിർസ്സയിൽ നിന്നു ശമര്യയിൽ ചെന്നു ശല്ലുമിനെ വധിച്ചു രാജാവായി. മെനഹേമിനെ രാജാവായി അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച തിപ്സഹിനെ നശിപ്പിച്ചു. യൊരോബെയാമിന്റെ കാളക്കുട്ടിപുജ തുടരുകയും യിസ്രായേലിനെ പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്തു യിസ്രായേലിന്റെ വടക്കുകിഴക്കെ അതിർത്തിയിൽ അശ്ശൂരിന്റെ സൈന്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളിൽ നിന്നു കരം പിരിച്ചു ആയിരം താലന്തു വെളളി തിഗ്ലത്ത്-പിലേസർ മൂന്നാമനു നല്കി സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു. പത്തുവർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു. അവൻ്റെ മരണശേഷം പുത്രനായ പെക്കഹ്യാവു സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു. (2രാജാ, 15:14-22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.