മത്ഥിയാസ്

മത്ഥിയാസ് (Matthias)

ഈസ്കര്യോത്താ യൂദാ ഒഴിഞ്ഞുപോയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പൊസ്തലന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ: “ചീട്ടു മത്ഥിയാസിന്നു വീഴുകയും അവനെ പതിനൊന്നു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുകയും ചെയ്തു.” (പ്രവൃ, 1:26).

പേരിനർത്ഥം — യഹോവയുടെ ദാനം

മത്ഥിയാസ്, മത്തായി എന്നീ പേരുകൾ ‘മത്ഥഥ്യാവ്’ എന്ന പേരിന്റെ രൂപഭേദങ്ങളാണ്. ഈസ്കര്യോത്ത യുദയ്ക്കു പകരം മത്ഥിയാസ് അപ്പൊസ്തലനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതുപേരുടെ സംഘം കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ യൂദയ്ക്ക് പകരം ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതകളും പത്രൊസ് വിശദമാക്കി. അതനുസരിച്ചു യുസ്തൊസ് എന്നു മറു പേരുളള ബർശബാ എന്ന യോസേഫ്, മത്ഥിയാസ് എന്നീ രണ്ടുപേരെ നിറുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ പേർക്കു ചീട്ടിട്ടു. ചീട്ടു മത്ഥിയാസിനു വീഴുകയും അവനെ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുകയും ചെയ്തു. (അപ്പൊ, 1:12-26). ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. മത്ഥിയാസിനെക്കുറിച്ചു മറ്റൊന്നും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ യേശു അയച്ച എഴുപതു പേരിലൊരാളായിരുന്നു മത്ഥിയാസ് എന്നു എവുസെബിയൂസ് തന്റെ സഭാചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

One thought on “മത്ഥിയാസ്”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *