മത്ഥാൻ

മത്ഥാൻ (Matthan)

പേരിനർത്ഥം – ദാനം

മറിയയുടെ ഭർത്താവായ യോസേഫിന്റെ പിതാമഹൻ. “എലീഹൂദ് എലീയാസരെ ജനിപ്പിച്ചു; എലീയാസർ മത്ഥാനെ ജനിപ്പിച്ചു; മത്ഥാൻ യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു.” (മത്താ . 1:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.