മത്ഥാത്ത്

മത്ഥാത്ത് (Matthat)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവദാനം

യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഹേലിയുടെ പിതാവ്. “യോസേഫ് ഹേലിയുടെ മകൻ, ഹേലി മത്ഥാത്തിന്റെ മകൻ, മത്ഥാത്ത് ലേവിയുടെ മകൻ, ലേവി മെൽക്കിയുടെ മകൻ, മെൽക്കി യന്നായിയുടെ മകൻ.” (ലൂക്കോ, 3:24).

മത്ഥാത്ത്

യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ യോരീമിന്റെ പിതാവ്. “ഏർ യോസുവിന്റെ മകൻ, യോശു എലീയേസരിന്റെ മകൻ, എലീയേസർ യോരീമിന്റെ മകൻ, യോരീം മത്ഥാത്തിന്റെ മകൻ, മത്ഥാത്ത് ലേവിയുടെ മകൻ.” (ലൂക്കൊ, 3:2:29).

Leave a Reply

Your email address will not be published.