മത്തഥ്യൊസ്

മത്തഥ്യൊസ് (Mattathias)

പേരിനർത്ഥം – യഹോവയുടെ ദാനം

യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ആമോസിന്റെ പുത്രൻ. “യോസേഫിന്റെ മകൻ, യോസേഫ് മത്തഥ്യൊസിന്റെ മകൻ, മത്തഥ്യൊസ് ആമോസിന്റെ മകൻ, ആമോസ് നാഹൂമിന്റെ മകൻ, നാഹൂം എസ്ളിയുടെ മകൻ, എസ്ളി നഗ്ഗായിയുടെ മകൻ.” (ലൂക്കൊ, 3:25).

മത്തഥ്യൊസ്

യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ശെമയിയുടെ മകൻ. “നഗ്ഗായി മയാത്തിന്റെ മകൻ, മയാത്ത് മത്തഥ്യൊസിന്റെ മകൻ, മത്തഥ്യൊസ് ശെമയിയുടെ മകൻ, ശെമയി യോസേഫിന്റെ മകൻ, യോസേഫ് യോദയുടെ മകൻ.” (ലൂക്കൊ, 3:26).

Leave a Reply

Your email address will not be published.