ബ്ലസ്തൊസ്

ബ്ലസ്തൊസ് (Blastus)

ഹെരോദാ അഗ്രിപ്പാ ഒന്നാമന്റെ പളളിയറസൂക്ഷിപ്പുകാരൻ. സോർ-സീദോൻ നിവാസികൾ ഈയാളെ വശത്താക്കി രാജാവിനെ സ്വാധീനിച്ച് പ്രീതി നേടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. “അവൻ സോര്യരുടെയും സിദോന്യരുടെയും നേരെ ക്രുദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ ദേശത്തുനിന്നു തങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്നു ആഹാരം കിട്ടിവരികയാൽ അവർ ഏകമനസ്സോടെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു, രാജാവിന്റെ പള്ളിയറക്കാരനായ ബ്ളസ്തൊസിനെ വശത്താക്കി സന്ധിക്കായി അപേക്ഷിച്ചു.” (പ്രവൃ, 12:20).

Leave a Reply

Your email address will not be published.