ബേഥേൽ മല

ബേഥേൽ മല (Mount of Bethel)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവഭവനം

ബൈബിളിൽ യെരൂശലേം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബേഥേലാണ്. യെരുശലേമിനു 19 കി.മീ. വടക്കുള്ള ആധുനിക ഗ്രാമമായ ബെയ്ത്തിൻ (Beitin) ആണ് സ്ഥാനം. എഫ്രയീം മലമ്പ്രദേശത്തിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്തു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നു ഏകദേശം 914 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരിടത്തു മാത്രമാണ് ‘മല’ എന്നു കാണുനത്. “ശൌൽ യിസ്രായേലിൽ മൂവായിരം പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു; രണ്ടായിരംപേർ ശൌലിനോടുകൂടെ മിക്മാസിലും ബേഥേൽമലയിലും ആയിരം പേർ യോനാഥാനോടുകൂടെ ബെന്യാമീനിലെ ഗിബെയയിലും ആയിരുന്നു; ശേഷം ജനത്തെ അവൻ അവനവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു.” (1ശമൂ, 13:2). (നോക്കുക: ബൈബിൾ സ്ഥലങ്ങൾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.