ബെസോർ തോട്

ബെസോർ തോട് (Brook Besor)

പേരിനർത്ഥം – ശീതജലം

ഗസ്സയ്ക്ക് 8 കി.മീറ്റർ തെക്കായി മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിച്ചേരുന്ന തോട്. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം യെഹൂദ്യാ മലകളിൽനിന്നാണ്. ദാവീദിന്റെ സൈന്യം അമാലേക്യരെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ അധികം ക്ഷീണിച്ച 200 പേരെ ബെസോർ തോട്ടിൻകരയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. (1ശമൂ, 30:9,10, 21). ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സീക്ലാഗിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറുള്ള തോടുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതായ വാദിഘസ്സെ ഷെല്ലാലെഹ് (Wadi Ghazzeh-Shellaleh) ആണ് ബെസോർ തോട്. അതിന്റെ പോഷകതോടായ വാദി എഷ്-ഷെറിയാ (Wadi es-Sheria) ആണെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.