ബെരോവ

ബെരോവ (Berea or Beroea)

മക്കദോന്യയിലെ ഒരു പട്ടണം. തെസ്സലൊനീക്യയിൽ നിന്നും 80 കി.മീറ്റർ അകലെ ബെർമ്മിയൂസ് (Bermius) മലയുടെ അടിവാരത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ പൗലൊസും ശീലാസും ബെരോവയിൽ എത്തി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. ബെരോവക്കാർ സുവിശേഷം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, തിരുവെഴുത്തുകളെ ദിനംപ്രതി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. (പ്രവൃ, 17:10,11). തെസ്സലൊനീഷക്യയിൽ നിന്നുവന്ന യെഹൂദന്മാർ ജനത്തെ ഇളക്കി പൗലൊസിനെ പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ബെരോവയിലെ വിശ്വാസികളെ ഉറപ്പിക്കാൻ ശീലാസിനെയും തിമൊഥെയൊസിനെയും അവിടെ വിട്ടേച്ചു പൗലൊസ് അഥനയ്ക്കു പോയി. (പ്രവൃ, 17:1-15). ബെരോവ ഇന്നു വെർറിയ (Verria) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *