ബാശാൻ പർവ്വതം

ബാശാൻ പർവ്വതം (Mountain of Bashan)

പേരിനർത്ഥം – ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സമതലം 

ട്രാൻസ് യോർദ്ദാൻ്റെ ഉത്തരഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പർവ്വത പ്രദേശം. ബാശാനെക്കുറിച്ച് ഉല്പത്തി മുതൽ അനേക പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഒരിടത്ത് മാത്രമാണ് പർവ്വതം എന്നു കാണുന്നത്. “ബാശാൻ പർവ്വതം ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം ആകുന്നു. ബാശാൻ പർവ്വതം കൊടുമുടികളേറിയ പർവ്വതമാകുന്നു.” (സങ്കീ, 68:15). ഗിലെയാദിനു വടക്കു കിടക്കുന്ന ബാശാൻ കിഴക്കു ജബൽ ഹൗറാൻ (Jebel Hauran) മലമ്പ്രദേശത്താലും പടിഞ്ഞാറു ഗലീലാക്കടലിന്റെ കിഴക്കുകിടക്കുന്ന കുന്നുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (ആവ, 3:3-14; യോശു, 12:4,5). ബാശാന്റെ അധികഭാഗവും ശരാശരി 610 മീ. പൊക്കമുള്ള പീഠഭൂമിയാണ്. പൊതുവെ ഭൂമി നിരന്നതാണ്; ഇടയ്ക്കിടെ ചില കുന്നുകൾ ഉണ്ട്. (നോക്കുക: ‘ബൈബിൾ സ്ഥലങ്ങൾ’)

Leave a Reply

Your email address will not be published.