ബാലാ മല

ബാലാ മല (Mountain of Baalah)

പേരിനർത്ഥം – പ്രഭ്വി

യെഹൂദയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ അതിരിലുള്ള ഒരു മല. (യോശു, 15:11). ശിക്രോനും യബ്നേലിനും ഇടയ്ക്കു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. “പിന്നെ ആ അതിർ വടക്കോട്ടു എക്രോന്റെ പാർശ്വംവരെ ചെന്നു ശിക്രോനിലേക്കു തിരിഞ്ഞു ബാലാമലയിലേക്കു കടന്നു യബ്നേലിൽ ചെന്നു സമുദ്രത്തിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു.” (യോശു, 15:11).

Leave a Reply

Your email address will not be published.