ബദ്ധൻ

ബദ്ധൻ (captive)

യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ബദ്ധൻ. ബദ്ധന്മാരോടു കൂരമായും നിന്ദ്യമായും പെരുമാറിയിരുന്നു. കീഴടങ്ങുന്നവരെ തലയിൽ കയറുകെട്ടിയും മൂക്കിൽ കൊളുത്തിട്ടു പിടിച്ചും കൊണ്ടു പോയിരുന്നു. (1രാജാ, 20:32). ബദ്ധന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും കഴുത്തിൽ ജേതാക്കൾ കാലുവയ്ക്കും. (യോശു, 10:24). അവരുടെ കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരൽ, ചെവി എന്നിവ ഛേദിക്കും. (ന്യായാ, 1:7; 2ശമൂ, 4:12; യെഹെ, 23:25); കണ്ണുകൾ ചുഴന്നെടുക്കും. (ന്യായാ, 1:7; 2ശമൂ, 4:12; യെഹെ, 23:25; 2രാജാ, 25:7). ബദ്ധന്മാരെ കൈകൊണ്ടു തൂക്കിക്കളയും. (വിലാ, 5:12). അവരെ കിടത്തിയിട്ട് മുതുകിലൂടെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കും. (യെശ, 53:23) അവരെ മുള്ളിനിടയിൽ എറിയുകയും ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ടു അറുക്കുകയും മെതിവണ്ടി കൊണ്ടു നുറുക്കിക്കളയുകയും ഊഴിയവേല ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. (ന്യായാ, 8:7; 2ശമൂ, 12:31; 1ദിന, 20:3). കീഴടങ്ങിയ പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ കൊല്ലുകയും സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അടിമകളായി വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. (യെശ, 47:3; 2ദിന, 28:8-15; സങ്കീ, 44:12; മീഖാ, 1:11; യോവേ, 3:3). ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ നാടുകടത്തും. (യിരെ, 20:5; 39:9,10; 2രാജാ, 24:12-16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *