ഫേബ

ഫേബ (Phebe, Phoebe)

പേരിനർത്ഥം — പ്രഭ, തേജസ്വിനി

കെംക്രെയസഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരത്തി. കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ക്കു യോഗ്യമാംവണ്ണം ഫേബയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പൗലൊസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. (റോമ, 16:1-2). അവൾ പലർക്കും വിശേഷാൽ പൗലൊസിനും സഹായമായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസ്റ്റാറ്റിസ് (prostatis) എന്ന ഗ്രീക്കു പദത്തിനു സംരക്ഷക എന്നാണർത്ഥം. സമ്പന്ന ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയാസത്തിലുള്ളവരെ അവൾ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നുവേണം കരുതാൻ. അവൾ റോമിലേക്കു പോയപ്പോൾ റോമാലേഖനം അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. കാരണം, KJV, Geneva, RWebster തുടങ്ങിയ ബൈബിളുകളിൽ പതിനാറാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്; “ഏകജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന്നു യേശുക്രിസ്തുമുഖാന്തരം എന്നെന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കൊരിന്തിൽനിന്ന് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയതും, കെംക്രെയസഭയിലെ ഫേബ മുഖന്തരം കൊടുത്തയച്ചതും.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.