ഫിലൊലൊഗൊസ്

ഫിലൊലൊഗൊസ് (Philologus)

പേരിനർത്ഥം – ഭാഷണപ്രിയൻ

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലൊസ് ഇയാൾക്കു വന്ദനം പറയുന്നു. ‘ഫിലൊലൊഗൊസിന്നും യൂലിയെക്കും നെരെയുസിന്നും അവന്റെ സഹോദരിക്കും ഒലുമ്പാസിന്നും അവരോടുകൂടെയുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുവിൻ.” (റോമ, 16:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.