പെയോർ

പെയോർ (Peor)

പേരിനർത്ഥം – പ്രവേശനം

മോവാബിലെ ഒരു മല. യിസ്രായേലിനെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബാലാക്ക് ബിലെയാമിനെ മരുഭൂമിക്കു എതിരെയുള്ള പെയോർ മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി. “അങ്ങനെ ബാലാൿ ബിലെയാമിനെ മരുഭൂമിക്കു എതിരെയുള്ള പെയോർമലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി. “ബിലെയാം ബാലാക്കിനോടു: ഇവിടെ എനിക്കു ഏഴു യാഗപീഠം പണിതു ഏഴു കാളയെയും ഏഴു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരുക്കിനിർത്തുക എന്നു പറഞ്ഞു. “ബിലെയാം പറഞ്ഞതുപോലെ ബാലാൿ ചെയ്തു; ഓരോ യാഗപീഠത്തിന്മേലും ഒരു കാളയെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും യാഗം കഴിച്ചു.” (സംഖ്യാ, 23:28-30). കൃത്യമായ – സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല .

Leave a Reply

Your email address will not be published.