പീശോൻ നദി

പീശോൻ നദി (river Pishon) 

പേരിനർത്ഥം – പെരുപ്പം, വർദ്ധന

ഏദനിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട നദിയുടെ നാലു ശാഖകളിലൊന്ന്. (ഉല്പ, 2:10-14). “തോട്ടം നനെപ്പാൻ ഒരു നദി ഏദെനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു; അതു അവിടെനിന്നു നാലു ശാഖയായി പിരിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തേതിന്നു പീശോൻ എന്നു പേർ; അതു ഹവീലാദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു; അവിടെ പൊന്നുണ്ടു.” (ഉല്പ, 2:10,11). പീശോനും, ഗീഹോനും തോടുകളായിരുന്നിരിക്കണം. ഇവ ടൈഗ്രീസിനെയും യൂഫ്രട്ടീസിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രാചീന സുമേരിയൻ പട്ടണമായ ‘എറി ഡു’വിനു സമീപമുള്ള പല്ലകൊട്ടൊസ് തോടാണ് പീശോൻ. എറിഡു അബ്രാഹാമിന്റെ പട്ടണമായ ഊരിനടുത്താണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.