പഴയനിയമം പുതിയനിയമത്തിൽ

പഴയനിയമം പുതിയനിയമത്തിൽ

1. മത്താ, 1:22 = യെശ, 7:14

2. മത്താ, 2:6 = 2ശമൂ, 5:2 

3. മത്താ, 2:6 = മീഖാ, 5:2  

4. മത്താ, 2:15 = ഹോശേ, 11:1  

5. മത്താ, 2:17 = യിരെ, 31:15  

6. മത്താ, 2:23 = ന്യായാ, 13:5  

7. മത്താ, 2:23 = യെശ, 11:1  

8. മത്താ, 3:3 = യെശ, 40:3  

9. മത്താ, 3:17 = ഉല്പ 22:2  

10. മത്താ, 3:17 = സങ്കീ, 2:7  

11. മത്താ, 3:17 = യെശ, 42:1  

12. മത്താ, 4:4 = ആവ, 8:3  

13. മത്താ, 4:6 = സങ്കീ, 91:11  

14. മത്താ, 4:6 = സങ്കീ, 91:12  

15. മത്താ, 4:7 = ആവ, 6:16  

16. മത്താ, 4:10 = ആവ, 6:13  

17. മത്താ, 4:15 = യെശ, 9:1  

18. മത്താ, 4:16 = യെശ, 9:2  

19. മത്താ, 5:5 = സങ്കീ, 37:11  

20. മത്താ, 5:21 = പുറ, 20:13  

21. മത്താ, 5:21 = ആവ 5:17  

22. മത്താ, 5:27 = പുറ, 20:14  

23. മത്താ, 5:27 = ആവ, 5:18  

24. മത്താ, 5:31 = ആവ, 24:1  

25. മത്താ, 5:33 = ലേവ്യ, 19:12  

26. മത്താ, 5:33 = സംഖ്യാ, 30:2  

27. മത്താ, 5:34 = യെശ, 66:1  

28. മത്താ, 5:35 = സങ്കീ, 48:2  

29. മത്താ, 5:35 = യെശ, 66:1  

30. മത്താ, 5:38 = പുറ, 21:24  

31. മത്താ, 5:38 = ലേവ്യ, 24:20  

32. മത്താ, 5:38 = ആവ, 19:21  

33. മത്താ, 5:43 = ലേവ്യ, 19:18  

34. മത്താ, 7:23 = സങ്കീ, 6:8  

35. മത്താ, 8:17 = യെശ, 53:4  

36. മത്താ, 9:13 = ഹോശേ 6:6  

37. മത്താ, 10:35 = മീഖാ, 7:6  

38. മത്താ, 10:36 = മീഖാ, 7:6  

39. മത്താ, 11:5 = യെശ, 61:1  

40. മത്താ, 11:10 = പുറ, 23:20  

41. മത്താ, 11:10 = മലാ, 3:1  

42. മത്താ, 11:23 = യെശ, 14:13  

43. മത്താ, 11:23 = യെശ, 14:15  

44. മത്താ, 11:29 = യിരെ, 6:16  

45. മത്താ, 12:7 = ഹോശേ, 6:6  

46. മത്താ, 12:18 = യെശ, 42:1  

47. മത്താ, 12:19 = യെശ, 42:2  

48. മത്താ, 12:20 = യെശ, 42:3  

49. മത്താ, 12:21 = യെശ, 42:4  

50. മത്താ, 12:40 = യോനാ, 1:17  

51. മത്താ, 13:14 = യെശ, 6:9  

52. മത്താ, 13:15 = യെശ, 6:10  

53. മത്താ, 13:35 = സങ്കീ, 78:2  

54. മത്താ, 15:4 = പുറ, 20:12  

55. മത്താ, 15:4 = പുറ, 21:17  

56. മത്താ, 15:4 = ആവ, 5:16  

57. മത്താ, 15:8 = യെശ, 29:13  

58. മത്താ, 15:9 = യെശ, 29:13  

59. മത്താ, 16:27 = സങ്കീ, 62:12  

60. മത്താ, 16:27 = സദൃ, 24:12  

61. മത്താ, 17:5 = ഉല്പ, 22:2  

62. മത്താ, 17:5 = ആവ, 18:15  

63. മത്താ, 17:5 = സങ്കീ, 2:7  

64. മത്താ, 17:5 = സങ്കീ, 42:1  

65. മത്താ, 18:16 = ആവ, 19:15  

66. മത്താ, 19:4 = ഉല്പ, 1:27  

67. മത്താ, 19:4 = ഉല്പ, 5:2  

68. മത്താ, 19:5 = ഉല്പ, 2:24  

69. മത്താ, 19:7 = ആവ, 24:1  

70. മത്താ, 19:18 = പുറ, 20:13  

71. മത്താ, 19:18 = പുറ, 20:14  

72. മത്താ, 19:18 = പുറ, 20:15  

73. മത്താ, 19:18 = പുറ, 20:16  

74. മത്താ, 19:18 = ആവ, 5:17  

75. മത്താ, 19:18 = ആവ, 5:18  

76. മത്താ, 19:18 = ആവ, 5:19  

77. മത്താ, 19:18 = ആവ, 5:20  

78. മത്താ, 19:19 = പുറ, 20:12  

79. മത്താ, 19:19 = ലേവ്യ, 19:18  

80. മത്താ, 19:19 = ആവ, 5:16  

81. മത്താ, 21:5 = യെശ, 62:11  

82. മത്താ, 21:5 = സെഖ, 9:9  

83. മത്താ, 21:9 = സങ്കീ, 118:25  

84. മത്താ, 21:9 = സങ്കീ, 118:26  

85. മത്താ, 21:13 = യെശ, 56:7  

86. മത്താ, 21:13 = യിരെ, 7:11  

87. മത്താ, 21:16 = സങ്കീ, 8:2  

88. മത്താ, 21:33 = സങ്കീ, 5:1  

89. മത്താ, 21:33 = യെശ, 5:2  

90. മത്താ, 21:42 = സങ്കീ, 118:22 

91. മത്താ, 21:42 = സങ്കീ, 118:23 

92. മത്താ, 22:24 = ഉല്പ, 38:8  

93. മത്താ, 22:24 = ആവ, 25:5  

94. മത്താ, 22:32 = പുറ, 3:6  

95. മത്താ, 22:32 = പുറ, 3:15  

96. മത്താ, 22:37 = ആവ, 6:5  

97. മത്താ, 22:39 = ലേവ്യ, 19:18  

98. മത്താ, 22:44 = സങ്കീ, 8:6  

99. മത്താ, 22:44 = സങ്കീ, 110:1  

100. മത്താ, 23:38 = യിരെ, 22:5  

101. മത്താ, 23:39 = സങ്കീ, 118:26 

102. മത്താ, 24:15 = ദാനീ, 11:31  

103. മത്താ, 24:15 = ദാനീ, 12:11  

104. മത്താ, 24:30 = ദാനീ, 7:13  

105. മത്താ, 26:15 = സെഖ, 11:12 

106. മത്താ, 26:15 = സെഖ, 11:13 

107. മത്താ, 26:31 = സെഖ, 13:7  

108. മത്താ, 26:64 = സങ്കീ, 110:1 

109. മത്താ, 26:64 = ദാനീ, 7:13  

110. മത്താ, 27:9 = സെഖ, 11:12  

111. മത്താ, 27:10 = സെഖ, 11:13 

112. മത്താ, 27:35 = സങ്കീ, 22:18

113. മത്താ, 27:46 = സങ്കീ, 22:1

114. മത്താ, 27:48 = സങ്കീ, 69:21 

115. മർക്കൊ, 1:2 = പുറ, 23:20

116. മർക്കൊ, 1:2 = യെശ, 40:3

117. മർക്കൊ, 1:2 = മലാ, 3:1

118. മർക്കൊ, 1:11 = ഉല്പ, 22:2

119. മർക്കൊ, 1:11 = സങ്കീ, 2:7

120. മർക്കൊ, 1:11 = യെശ, 42:1

121. മർക്കൊ, 4:12 = യെശ, 6:9

122. മർക്കൊ, 4:12 = യെശ, 6:10

123. മർക്കൊ, 4:29 = യോവേ, 3:13

124. മർക്കൊ, 6:34 = സംഖ്യാ, 27:17

125. മർക്കൊ 6:34 = 1രാജാ, 22:17

126. മർക്കൊ, 6:34 = യെഹെ, 34:5

127. മർക്കൊ, 7:6 = യെശ, 29:13

128. മർക്കൊ, 7:7 = യെശ, 29:13

129. മർക്കൊ, 7:10 = പുറ, 20:12

130. മർക്കൊ, 7:10 = പുറ, 21:17

131. മർക്കൊ, 7:10 = ആവ, 5:16

132. മർക്കൊ, 8:18 = യിരെ, 5:21

133. മർക്കൊ, 8:18 = യെഹെ, 12:2

134. മർക്കൊ, 9:7 = ഉല്പ, 22:2

135. മർക്കൊ, 9:7 = ആവ, 18:15

136. മർക്കൊ, 9:7 = സങ്കീ, 2:7

137. മർക്കൊ, 9:48 = യെശ, 66:24

138. മർക്കൊ, 10:4 = ആവ, 24:1

139. മർക്കൊ, 10:6 = ഉല്പ, 1:27

140. മർക്കൊ, 10:6 = ഉല്പ, 5:2

141. മർക്കൊ, 10:7 = ഉല്പ, 2:24

142. മർക്കൊ, 10:19 = പുറ, 20:12

143. മർക്കൊ, 10:19 = പുറ, 20:13

144. മർക്കൊ, 10:19 = പുറ, 20:14

145. മർക്കൊ, 10:19 = പുറ, 20:15

146. മർക്കൊ, 10:19 = പുറ, 20:16

147. മർക്കൊ, 11:9 = സങ്കീ, 118:25

148. മർക്കൊ, 11:10 = പുറ, 118:26

149. മർക്കൊ, 11:17 = യെശ, 56:7

150. മർക്കൊ, 11:17 = യിരെ, 7:11

151. മർക്കൊ, 12:1 = യെശ, 5:1

152. മർക്കൊ, 12:1 = യെശ, 5:2

153. മർക്കൊ, 12:10 = സങ്കീ, 118:22

154. മർക്കൊ, 12:11 = സങ്കീ, 118:23

155. മർക്കൊ, 12:19 = ഉല്പ, 38:8

156. മർക്കൊ, 12:19 = ആവ, 25:5

157. മർക്കൊ, 12:26 = പുറ, 3:6

158. മർക്കൊ, 12:26 = പുറ, 3:15

159. മർക്കൊ, 12:29 = ആവ, 6:4

160. മർക്കൊ, 12:30 = ആവ, 6:5

161. മർക്കൊ, 12:31 = ലേവ്യ, 19:18

162. മർക്കൊ, 12:32 = ആവ, 4:35

163. മർക്കൊ, 12:33 = ലേവ്യ, 19:18

164. മർക്കൊ, 12:33 = ആവ, 6:5

165. മർക്കൊ, 12:36 = സങ്കീ, 110:1

166. മർക്കൊ, 13:14 = ദാനീ, 11:31

167. മർക്കൊ, 13:14 = ദാനീ, 12:11

168. മർക്കൊ, 13:26 = ദാനീ, 7:13

169. മർക്കൊ, 14:27 = സെഖ, 13:7

170. മർക്കൊ, 14:62 = സങ്കീ, 110:1

171. മർക്കൊ, 14:62 = ദാനീ, 7:13

172. മർക്കൊ, 15:24 = സങ്കീ, 22:18

173. മർക്കൊ, 15:34 = സങ്കീ, 22:1

174. മർക്കൊ, 15:36 = സങ്കീ, 69:21

175. മർക്കൊ, 16:19 = സങ്കീ, 110:1

176. ലൂക്കൊ, 1:17 = മലാ, 4:5

177. ലൂക്കൊ, 1:17 = മലാ, 4:6

178. ലൂക്കൊ, 1:48 = 1ശമൂ, 1:11

179. ലൂക്കൊ, 1:50 = സങ്കീ, 103:17

180. ലൂക്കൊ, 1:76 = മലാ, 3:1

181. ലൂക്കൊ, 1:79 = യെശ, 9:2

182. ലൂക്കൊ, 2:23 = പുറ, 13:2

183. ലൂക്കൊ, 2:23 = പുറ, 13:12

184. ലൂക്കൊ, 2:23 = പുറ, 13:15

185. ലൂക്കൊ, 2:24 = ലേവ്യ, 12:8

186. ലൂക്കൊ, 2:52 = 1ശമൂ, 2:26

187. ലൂക്കൊ, 3:4 = യെശ, 40:3

188. ലൂക്കൊ, 3:5 = യെശ, 40:4

189. ലൂക്കൊ, 3:6 = യെശ, 40:5

190. ലൂക്കൊ, 3:10 = മലാ, 3:7

191. ലൂക്കൊ 3:22 = ഉല്പ, 22:2

192. ലൂക്കൊ, 3:22 = സങ്കീ, 2:7

193. ലൂക്കൊ, 3:22 = യെശ, 42:1

194. ലൂക്കൊ, 4:4 = ആവ, 8:3

195. ലൂക്കൊ, 4:8 = ആവ, 6:13

196. ലൂക്കൊ, 4:10 = സങ്കീ, 91:11

197. ലൂക്കൊ, 4:11 = സങ്കീ, 91:12

198. ലൂക്കൊ, 4:12 = ആവ, 6:16

199. ലൂക്കൊ, 4:18 = യെശ, 58:6

200. ലൂക്കൊ, 4:18 = യെശ, 61:1

201. ലൂക്കൊ, 4:19 = യെശ, 61:2

202. ലൂക്കൊ, 7:22 = സങ്കീ, 35:5

203. ലൂക്കൊ, 7:22 = യെശ, 35:6

204. ലൂക്കൊ, 7:22 = യെശ, 61:1

205. ലൂക്കൊ, 7:27 = പുറ, 23:20

206. ലൂക്കൊ, 7:27 = മലാ, 3:1

207. ലൂക്കൊ, 8:10 = യെശ, 6:9

208. ലൂക്കൊ, 9:35 = ആവ, 18:15

209. ലൂക്കൊ, 9:35 = സങ്കീ, 2:7

210. ലൂക്കൊ, 9:35 = യെശ, 42:1

211. ലൂക്കൊ, 9:54 = 2രാജാ, 1:10

212. ലൂക്കൊ, 9:54 = 2രാജാ, 1:12

213. ലൂക്കൊ, 10:15 = യെശ, 14:13

214. ലൂക്കൊ, 10:15 = യെശ, 14:15

215. ലൂക്കൊ, 10:27 = ലേവ്യ, 19:18

216. ലൂക്കൊ, 10:27 = ആവ, 6:5

217. ലൂക്കൊ, 12:53 = മീഖാ, 7:6

218. ലൂക്കൊ, 13:27 = സങ്കീ, 6:8

219. ലൂക്കൊ, 13:35 = സങ്കീ, 118:26

220. ലൂക്കൊ, 13:35 = യിരെ, 22:5

221. ലൂക്കൊ, 18:20 = പുറ, 20:12

222. ലൂക്കൊ, 18:20 = പുറ, 20:13

223. ലൂക്കൊ, 18:20 = പുറ, 20:14

224. ലൂക്കൊ, 18:20 = പുറ, 20:15

225. ലൂക്കൊ, 18:20 = പുറ, 20:16

226. ലൂക്കൊ, 18:20 = ആവ, 5:16

227. ലൂക്കൊ, 18:20 = ആവ, 5:17

228. ലൂക്കൊ, 18:20 = ആവ, 5:18

229. ലൂക്കൊ, 18:20 = ആവ, 5:19

230. ലൂക്കൊ, 18:20 = ആവ, 5:20

231. ലൂക്കൊ, 19:38 = സങ്കീ, 118:26

232. ലൂക്കൊ, 19:46 = യെശ, 56:7

233. ലൂക്കൊ, 19:46 = യിരെ, 7:11

234. ലൂക്കൊ, 20:9 = യെശ, 5:1

235. ലൂക്കൊ, 20:17 = സങ്കീ, 118:22

236. ലൂക്കൊ, 20:28 = ഉല്പ, 38:8

237. ലൂക്കൊ, 20:28 = ആവ, 25:5

238. ലൂക്കൊ, 20:37 = പുറ, 3:6

239. ലൂക്കൊ, 20:37 = പുറ, 3:15

240. ലൂക്കൊ, 20:42 = സങ്കീ, 110:1

241. ലൂക്കൊ, 20:43 = സങ്കീ, 110:1

242. ലൂക്കൊ, 21:27 = ദാനീ, 7:13

243. ലൂക്കൊ, 21:35 = യെശ, 24:17

244. ലൂക്കൊ, 22:37 = യെശ, 53:12

245. ലൂക്കൊ, 22:69 = സങ്കീ, 110:1

246. ലൂക്കൊ, 23:30 = ഹോശേ, 10:8

247. ലൂക്കൊ, 23:34 = സങ്കീ, 22:18

248. ലൂക്കൊ, 23:46 = സങ്കീ, 31:5

249. യോഹ, 1:14 = ഉല്പ, 22:2

250. യോഹ, 1:23 = യെശ 40:3

251. യോഹ, 1:51 = ഉല്പ, 28:12

252. യോഹ, 2:17 = സങ്കീ, 69:9

253. യോഹ, 6:31 = പുറ, 16:4

254. യോഹ, 6:31 = സങ്കീ, 78:24

255. യോഹ, 6:45 = യെശ, 54:13

256. യോഹ, 6:45 = യിരെ, 31:33

257. യോഹ, 6:45 = യിരെ, 31:34

258. യോഹ, 7:38 = സദൃ, 18:4

259. യോഹ, 7:42 = 2ശമൂ, 7:12

260. യോഹ, 7:42 = മീഖാ, 5:2

261. രോഹ, 10:34 = സങ്കീ, 82:6

262. യോഹ, 12:13 = സങ്കീ, 118:25

263. യോഹ, 12:15 = യെശ, 40:9

264. യോഹ, 12:15 = സെഖ, 9:9

265. യോഹ, 12:34 = സങ്കീ, 89:36

266. യോഹ, 12:38 = യെശ, 53:1

267. യോഹ, 12:40 = യെശ, 6:10

268. യോഹ, 13:18 = സങ്കീ, 41:9

269. യോഹ, 15:25 = സങ്കീ, 35:19

270. യോഹ, 15:25 = സങ്കീ, 69:4

271. യോഹ, 19:24 = സങ്കീ, 22:18

272. യോഹ, 19:28 = സങ്കീ, 69:21

273. യോഹ, 19:29 = സങ്കീ, 69:21

274. യോഹ, 19:36 = പുറ, 12:46

275. യോഹ, 19:36 = സംഖ്യാ, 9:12

276. യോഹ, 19:36 = സങ്കീ, 34:20

277. യോഹ, 19:37 = സെഖ, 12:10

278. പ്രവൃ, 1:20 = സങ്കീ, 69:25

279. പ്രവൃ, 1:20 = സങ്കീ, 109:8

280. പ്രവൃ, 2:17 = യോവേ, 2:28

281. പ്രവൃ, 2:18 = യോവേ, 2:29

282. പ്രവൃ, 2:19 = യോവേ, 2:30

283. പ്രവൃ, 2:20 = യോവേ, 2:31

284. പ്രവൃ, 2:21 = യോവേ, 2:31

285. പ്രവൃ, 2:25 = സങ്കീ, 16:8

286. പ്രവൃ, 2:26 = സങ്കീ, 16:9

287. പ്രവൃ, 2:27 = സങ്കീ, 16:10

288. പ്രവൃ, 2:28 = സങ്കീ, 16:11

289. പ്രവൃ, 2:30 = 2ശമൂ, 7:12

290. പ്രവൃ, 2:30 = സങ്കീ, 89:3

291. പ്രവൃ, 2:30 = സങ്കീ, 89:4

292. പ്രവൃ, 2:30 = സങ്കീ, 132:11

293. പ്രവൃ, 2:31 = സങ്കീ, 16:10

294. പ്രവൃ, 2:34 = സങ്കീ, 110:1

295. പ്രവൃ, 2:35 = സങ്കീ, 110:1

296. പ്രവൃ, 3:13 = പുറ, 3:6

297. പ്രവൃ, 3:13 = പുറ, 3:15

298. പ്രവൃ, 3:22 = ആവ, 18:15

299. പ്രവൃ, 3:22 = ആവ, 18:16

300. പ്രവൃ, 3:23 = ആവ, 18:19

301. പ്രവൃ, 3:25 = ഉല്പ, 12:3

302. പ്രവൃ, 3:25 = ഉല്പ, 22:18

303. പ്രവൃ, 3:25 = ഉല്പ, 26:4

304. പ്രവൃ, 3:25 = ഉല്പ, 28:14

305. പ്രവൃ, 4:11 = ഉല്പ, 118:22

306. പ്രവൃ, 4:24 = പുറ, 20:11

307. പ്രവൃ, 4:24 = സങ്കീ, 146:6

308. പ്രവൃ, 4:25 = സങ്കീ, 2:1

309. പ്രവൃ, 4:26 = സങ്കീ, 2:2

310. പ്രവൃ, 7:3 = ഉല്പ, 12:1

311. പ്രവൃ, 7:5 = ഉല്പ, 13:15

312. പ്രവൃ, 7:5 = ഉല്പ, 17:8

313. പ്രവൃ, 7:6 = ഉല്പ, 15:13

314. പ്രവൃ, 7:7 = ഉല്പ, 15:14

315. പ്രവൃ, 7:7 = പുറ, 3:12

316. പ്രവൃ, 7:14 = ഉല്പ, 46:27

317. പ്രവൃ, 7:14 = പുറ, 1:5

318. പ്രവൃ, 7:18 = പുറ, 1:8

319. പ്രവൃ, 7:27 = പുറ, 2:13

320. പ്രവൃ, 7:28 = പുറ, 2:14

321. പ്രവൃ, 7:29 = പുറ, 2:15

322. പ്രവൃ, 7:32 = പുറ, 3:6

323. പ്രവൃ, 7:32 = പുറ, 3:15

324. പ്രവൃ, 7:33 = പുറ, 3:5

325. പ്രവൃ, 7:34 = പുറ, 2:24

326. പ്രവൃ, 7:34 = പുറ, 3:7

327. പ്രവൃ, 7:34 = പുറ, 3:8

328. പ്രവൃ, 7:34 = പുറ, 3:10

329. പ്രവൃ, 7:37 = ആവ, 18:15

330. പ്രവൃ, 7:40 = പുറ, 32:1

331. പ്രവൃ, 7:40 = പുറ, 32:23

332. പ്രവൃ, 7:42 = ആമോ, 5:25

333. പ്രവൃ, 7:43 = ആമോ, 5:26

334. പ്രവൃ, 7:43 = ആമോ, 5:27

335. പ്രവൃ, 7:49 = യെശ, 66:1

336. പ്രവൃ, 7:50 = യെശ, 66:2

337. പ്രവൃ, 8:32 = യെശ, 53:7

338. പ്രവൃ, 8:33 = യെശ, 53:8

339. പ്രവൃ, 13:18 = ആവ, 1:31

340. പ്രവൃ, 13:19 = ആവ, 7:1

341. പ്രവൃ, 13:22 = 1ശമൂ, 13:14

342. പ്രവൃ, 13:22 = സങ്കീ, 89:20

343. പ്രവൃ, 13:22 = യെശ, 44:28

344. പ്രവൃ, 13:33 = സങ്കീ, 2:7

345. പ്രവൃ, 13:34 = യെശ, 55:3

346. പ്രവൃ, 13:35 = സങ്കീ, 16:10

347. പ്രവൃ, 13:36 = 1രാജാ, 2:10

348. പ്രവൃ, 13:41 = ഹബ, 1:5

349. പ്രവൃ, 13:47 = യെശ, 49:6

350. പ്രവൃ, 14:15 = പുറ, 20:11

351. പ്രവൃ, 14:15 = സങ്കീ, 146:6

352. പ്രവൃ, 15:16 = ആമോ, 9:11

353. പ്രവൃ, 15:17 = യെശ, 45:21

354. പ്രവൃ, 15:17 = ആമോ, 9:12

355. പ്രവൃ, 15:18 = യെശ, 45:21

356. പ്രവൃ, 15:18 = ആമോ, 9:12

357. പ്രവൃ, 17:31 = സങ്കീ, 9:8

358. പ്രവൃ, 23:5 = പുറ, 22:28

359. പ്രവൃ, 28:26 = യെശ, 6:9

360. പ്രവൃ, 28:27 = ശെശ, 6:10

361. പ്രവൃ, 28:28 = സങ്കീ, 67:2

362. റോമ, 1:17 = ഹബ, 2:4

363. റോമ, 1:23 = ഹബ, 1:26

364. റോമ, 1:23 = സങ്കീ, 106:20

365. റോമ, 2:6 = സങ്കീ, 62:12

366. റോമ, 2:6 = സദൃ, 24:12

367. റോമ, 2:24 = യെശ, 52:5

368. റോമ, 3:4 = സങ്കീ, 51:4

369. റോമ, 3:10 = സങ്കീ, 14:1

370. റോമ, 3:10 = സഭാ, 7:20

371. റോമ, 3:11 = സങ്കീ, 14:2

372. റോമ, 3:12 = സങ്കീ, 14:3

373. റോമ, 3:13 = സങ്കീ, 5:9

374. റോമ, 3:13 = സങ്കീ, 140:3

375. റോമ, 3:14 = സങ്കീ, 10:7

376. റോമ, 3:15 = യെശ, 59:7

377. റോമ, 3:16 = യെശ, 59:7

378. റോമ, 3:17 = യെശ, 59:8

379. റോമ, 3:18 = സങ്കീ, 36:1

380. റോമ, 3:20 = സങ്കീ, 143:2

381. റോമ, 4:3 = ഉല്പ, 15:6 

382. റോമ, 4:7 = സങ്കീ, 32:1

383. റോമ, 4:8 = സങ്കീ, 32:2

384. റോമ, 4:9 = ഉല്പ, 15:6

385. റോമ, 4:17 = ഉല്പ, 17:5

386. റോമ, 4:18 = ഉല്പ, 15:5

387. റോമ, 4:22 = ഉല്പ, 15:6

388. റോമ, 7:7 = പുറ, 20:17

389. റോമ, 7:7 = ആവ, 5:21

390. റോമ, 8:36 = സങ്കീ, 44:22

391. റോമ, 9:7 = ഉല്പ, 21:12

392. റോമ, 9:9 = ഉല്പ, 18:10

393. റോമ, 9:12 = ഉല്പ, 25:23

394. റോമ, 9:13 = മലാ, 1:2

395. റോമ, 9:13 = മലാ, 1:3

396. റോമ, 9:15 = പുറ, 33:19

397. റോമ, 9:17 = പുറ, 9:16

398. റോമ, 9:20 = യെശ, 29:16

399. റോമ, 9:20 = യെശ, 45:9

400. റോമ, 9:21 = യിരെ, 18:6

401. റോമ, 9:25 = ഹോശേ, 2:23

402. റോമ, 9:26 = ഹോശേ, 1:10

403. റോമ, 9:27 = യെശ, 10:22

404. റോമ, 9:27 = ഹോശേ, 1:10

405. റോമ, 9:28 = യെശ, 10:23

406. റോമ, 9:29 = യെശ, 1:9

407. റോമ, 9:33 = യെശ, 8:14

408. റോമ, 9:33 = യെശ, 28:16

409. റോമ, 10:5 = ലേവി, 18:5

410. റോമ, 10:6 = ആവ, 9:4

411. റോമ, 10:6 = ആവ, 30:12

412. റോമ, 10:7 = ആവ, 30:13

413. റോമ, 10:8 = ആവ, 30:14

414. റോമ, 10:11 = യെശ, 28:16

415. റോമ, 10:13 = യോവേ, 2:31

416. റോമ, 10:15 = യെശ, 52:7

417. റോമ, 10:15 = നഹൂം, 1:15

418. റോമ, 10:16 = യെശ, 53:1

419. റോമ, 10:18 = സങ്കീ, 19:4

420. റോമ, 10:19 = ആവ, 32:21

421. റോമ, 10:20 = യെശ, 65:1

422. റോമ, 10:21 = യെശ, 65:2

423. റോമ, 11:2 = 1ശമൂ, 12:22

424. റോമ, 11:2 = സങ്കീ, 94:14

425. റോമ, 11:3 = 1രാജാ, 19:10

426. റോമ, 11:4 = 1രാജാ, 19:18

427. റോമ, 11:8 = ആവ, 29:4

428. റോമ, 11:8 = യെശ, 29:10

429. റോമ, 11:9 = സങ്കീ, 69:22

430. റോമ, 11:10 = സങ്കീ, 69:23

431. റോമ, 11:26 = യെശ, 59:20

432. റോമ, 11:27 = യെശ, 27:9

433. റോമ, 11:27 = യെശ, 59:21

434. റോമ, 11:27 = യിരെ, 31:33

435. റോമ, 11:27 = യിരെ, 31:34

436. റോമ, 11:34 = യെശ, 40:13

437. റോമ, 11:35 = ഇയ്യോ, 41:11

438. റോമ, 12:17 = സദൃ, 3:4

439. റോമ, 12:19 = ആവ, 32:35

440. റോമ, 12:20 = സദൃ, 25:21

441. റോമ, 12:20 = സദൃ, 25:22

442. റോമ, 13:9 = പുറ, 20:13

443. റോമ, 13:9 = പുറ, 20:14

444. റോമ, 13:9 = പുറ, 20:15

445. റോമ, 13:9 = പുറ, 20:17

446. റോമ, 13:9 = ലേവ്യ, 19:18

447. റോമ, 13:9 = ആവ, 5:17

448. റോമ, 13:9 = ആവ, 5:18

449. റോമ, 13:9 = ആവ, 5:19

450. റോമ, 13:9 = ആവ, 5:21

451. റോമ, 14:11 = യെശ, 45:23

452. റോമ, 14:11 = യെശ, 49:18

453. റോമ, 15:3 = സങ്കീ, 69:9

454. റോമ, 15:9 = 2ശമൂ, 22:50

455. റോമ, 15:9 = സങ്കീ, 18:49

456. റോമ, 15:10 = ആവ, 32:43

457. റോമ, 15:11 = സങ്കീ, 117:1

458. റോമ, 15:12 = യെശ, 11:10

459. റോമ, 15:21 = യെശ, 52:15

460. 1കൊരി, 1:19 = യെശ, 29:14

461. 1കൊരി, 1:31 = യിരെ, 9:24

462. 1കൊരി, 2:9 = യെശ, 52:15

463. 1കൊരി, 2:9 = യെശ, 64:4

464. 1കൊരി, 2:9 = യിരെ, 3:16

465. 1കൊരി, 2:16 = യെശ, 40:13

466. 1 കൊരി, 3:19 = ഇയ്യോ, 5:13

467. 1കൊരി, 3:20 = സങ്കീ, 94:11

468. 1കൊരി, 5:13 = ആവ, 17:7

469. 1കൊരി, 6:16 = ഉല്പ, 2:24

470. 1കൊരി, 6:17 = ഉല്പ, 2:24

471. 1കൊരി, 9:9 = ആവ, 25:4

472. 1കൊരി, 10:5 = നഹൂം, 14:16

473. 1കൊരീ, 10:7 = പുറ, 32:6

474. 1കൊരി, 10:20 = ആവ, 32:17

475. 1കൊരി, 10:22 = ആവ, 32:21

476. 1കൊരി, 10:26 = സങ്കീ, 24:1

477. 1കൊരി, 11:7 = ഉല്പ, 1:26

478. 1കൊരി, 14:21 = യെശ, 28:11

479. 1കൊരി, 14:21 = യെശ, 28:12

480. 1കൊരി, 15:25 = സങ്കീ, 110:1

481. 1കൊരി, 15:27 = സങ്കീ, 8:6

482. 1കൊരി, 15:32 = യെശ, 22:13

483. 1കൊരി, 15:45 = ഉല്പ, 2:7

484. 1കൊരി, 15:47 = ഉല്പ, 2:7

485. 1കൊരി, 15:49 = ഉല്പ, 1:26

486. 1കൊരി, 15:54 = യെശ, 25:8

487. 1കൊരി, 15:55 = ഹോശേ, 13:14

488. 2കൊരി, 3:7 = പുറ, 34:34

489. 2കൊരി, 3:13 = പുറ, 34:35

490. 2കൊരി, 3:16 = പുറ, 34:34

491. 2കൊരി, 3:18 = ഉല്പ, 1:26

492. 2കൊരി, 4:4 = ഉല്പ, 1:26

493. 2കൊരി, 4:13 = സങ്കീ, 116:10

494. 2കൊരി, 6:2 = യെശ, 49:8

495. 2കൊരി, 6:16 = ലേവ്യ, 26:12

496. 2കൊരി, 6:16 = യെഹെ, 37:27

497. 2കൊരി, 6:17 = യെശ, 52:11

498. 2കൊരി, 6:17 = യിരെ, 51:45

499. 2കൊരി, 6:17 = യെഹെ, 20:34

500. 2കൊരി, 6:18 = 2ശമൂ, 7:8

501. 2കൊരി, 6:18 = 2ശമൂ, 7:14

502. 2കൊരി, 6:18 = യെശ, 43:6

503. 2കൊരി, 8:15 = പുറ, 16:18

504. 2കൊരി, 8:21 = സദൃ, 3:4

505. 2കൊരി, 9:7 = സദൃ, 22:8

506. 2കൊരി, 9:9 = സങ്കീ, 112:9

507. 2കൊരി, 10:17 = യിരെ, 9:24

508. 2കൊരി, 13:1 = ആവ, 19:15

509. ഗലാ, 1:15 = യെശ, 49:1

510. ഗലാ, 1:15 = യിരെ, 1:5

511. ഗലാ, 2:16 = സങ്കീ, 143:2

512. ഗലാ, 3:6 = ഉല്പ, 15:6

513. ഗലാ, 3:8 = ഉല്പ, 12:3

514. ഗലാ, 3:10 = ആവ, 27:26

515. ഗലാ, 3:11 = ഹബ, 2:4

516. ഗലാ, 3:12 = ലേവ്യ, 18:5

517. ഗലാ, 3:13 = ആവ, 21:23

518. ഗലാ, 3:16 = ഉല്പ, 13:15

519. ഗലാ, 3:16 = ഉല്പ, 17:7

520. ഗലാ, 4:27 = യെശ, 54:1

521. ഗലാ, 4:30 = ഉല്പ, 21:10

522. ഗലാ, 5:14 = ലേവ്യ, 19:18

523. എഫെ, 1:20 = സങ്കീ, 110:1

524. എഫെ, 1:22 = സങ്കീ, 8:6

525. എഫെ, 2:17 = യെശ, 57:19

526. എഫെ, 4:8 = സങ്കീ, 68:18

527. എഫെ, 4:25 = സെഖ, 8:16

528. എഫെ, 4:26 = സങ്കീ, 4:4

529. എഫെ, 5:18 = സദൃ, 23:31

530. എഫെ, 5:31 = ഉല്പ, 2:24

531. എഫെ, 6:2 = പുറ, 20:12

532. എഫെ, 6:2 = ആവ, 5:16

533. എഫെ, 6:3 = പുറ, 20:12

534. എഫെ, 6:3 = ആവ, 5:16

535. എഫെ, 6:14 = യെശ, 11:5

536. എഫെ, 6:14 = യെശ, 59:17

537. എഫെ, 6:15  യെശ, 52:7

538. എഫെ 6:17 = യെശ, 11:4

539. എഫെ, 6:17 = യെശ, 49:2

540. എഫെ, 6:17 = യെശ, 59:17

541. എഫെ, 6:17 = ഹോശേ, 6:5

542. ഫിലി, 1:19 = ഇയ്യോ, 13:16

543. ഫിലി, 2:10 = യെശ, 45:23

544. ഫിലി, 2:11 = യെശ, 45:23

545. കൊലൊ, 2:22 = യെശ, 29:13

546. കൊലൊ, 3:1 = സങ്കീ, 110:1

547. കൊലൊ, 3:10 = ഉല്പ, 1:26

548. 1തെസ്സ, 5:8 = യെശ, 59:17

549. 2തെസ്സ, 1:8 = സങ്കീ, 79:6

550. 2തെസ്സ, 1:8 = യെശ, 66:15

551. 2തെസ്സ, 1:8 = യിരെ, 10:25

552. 2തെസ്സ, 1:9 = യെശ, 2:19

553. 2തെസ്സ, 2:4 = യെഹെ, 28:2

554. 2തെസ്സ, 2:4 = ദാനീ, 11:36

555. 2തെസ്സ, 2:8 = യെശ, 11:4

556. 1തിമൊ, 5:18 = ആവ, 25:4

557. 1തിമൊ, 5:19 = ആവ, 19:15

558. 2തിമൊ, 2:19 = സംഖ്യാ, 16:5

559. 2തിമൊ, 4:14 = സങ്കീ, 62:12

560. 2തിമൊ, 4:14 = സദൃ, 24:12

561. തീത്തൊ, 2:14 = ആവ, 14:2

562. തീത്തൊ, 2:14 = സങ്കീ, 130:8

563. തീത്തൊ, 2:14 = യെഹെ, 37:23

564. എബ്രാ, 1:3 = സങ്കീ, 110:1

565. എബ്രാ, 1:5 = 2ശമൂ, 7:14

566. എബ്രാ, 1:5 = സങ്കീ, 2:7

567. എബ്രാ, 1:6 = ആവ, 32:43

568. എബ്രാ, 1:6 = സങ്കീ, 97:7

569. എബ്രാ, 1:7 = സങ്കീ, 104:4

570. എബ്രാ, 1:8 = സങ്കീ, 45:6

571. എബ്രാ, 1:9 = സങ്കീ, 45:7

572. എബ്രാ, 1:10 = സങ്കീ, 102:25

573. ഏബ്രാ, 1:11 = സങ്കീ, 102:26

574. എബ്രാ, 1:12 = സങ്കീ, 102:27

575. എബ്രാ, 1:13 = സങ്കീ, 110:1

576. എബ്രാ, 2:6 = സങ്കീ, 8:4

577. എബ്രാ, 2:7 = സങ്കീ, 8:5

578. എബ്രാ, 2:8 = സങ്കീ, 8:6

579. എബ്രാ, 2:12 = സങ്കീ, 22:22

580. എബ്രാ, 2:13 = 2ശമൂ, 22:3

581. എബ്രാ, 2:13 = യെശ, 8:17

582. എബ്രാ, 2:13 = യെശ, 8:18

583. എബ്രാ, 2:16 = യെശ, 41:8

584. എബ്രാ, 2:16 = യെശ, 41:9

585. എബ്രാ, 3:2 = സംഖ്യാ, 12:7

586. എബ്രാ, 3:5 = സംഖ്യാ, 12:7

587. എബ്രാ, 3:7 = സങ്കീ, 95:7

588. എബ്രാ, 3:8 = സങ്കീ, 95:8

589. എബ്രാ, 3:9 = സങ്കീ, 95:9

590. എബ്രാ, 3:10 = സങ്കീ, 95:10

591. എബ്രാ, 3:11 = സങ്കീ, 95:11

592. എബ്രാ, 3:15 = സങ്കീ, 95:7

593. എബ്രാ, 3:15 = സങ്കീ, 95:8

594. എബ്രാ, 3:18 = സങ്കീ, 95:11

595. എബ്രാ, 4:3 = സങ്കീ, 95:11

596. എബ്രാ, 4:4 = ഉല്പ, 2:2

597. എബ്രാ, 4:5 = സങ്കീ, 95:11

598. എബ്രാ, 4:7 = സങ്കീ, 95:7

599. എബ്രാ, 4:7 = സങ്കീ, 95:8

600. എബ്രാ, 4:10 = ഉല്പ, 2:2

601. എബ്രാ, 4:10 = സങ്കീ, 95:11

602. എബ്രാ, 5:5 = സങ്കീ, 2:7

603. എബ്രാ, 5:6 = സങ്കീ, 110:4

604. എബ്രാ, 6:8 = ഉല്പ, 3:18

605. എബ്രാ, 6:13 = ഉല്പ, 22:16

606. എബ്രാ, 6:14 = ഉല്പ, 22:17

607. എബ്രാ, 6:19 = ലേവ്യ, 16:12

608. ഏബ്രാ, 7:1 = ഉല്പ, 14:17

609. എബ്രാ, 7:17 = സങ്കീ, 110:4

610. ഏബ്രാ, 7:21 = സങ്കീ, 110:4

611. എബ്രാ, 8:1 = സങ്കീ, 110:1

612. എബ്രാ, 8:5 = പുറ, 25:40

613. എബ്രാ, 8:8 = യിരെ, 31:31

614. എബ്രാ, 8:9 = യിരെ, 31:32

615. എബ്രാ, 8:10 = യിരെ, 31:33

616. എബ്രാ, 8:11 = യിരെ, 31:34

617. എബ്രാ, 8:12 = യിരെ, 31:34

618. എബ്രാ, 9:20 = പുറ, 24:8

619. ഏബ്രാ, 9:28 = യെശ, 53:12

620. എബ്രാ, 10:5 = സങ്കീ, 40:6

621. എബ്രാ, 10:6 = സങ്കീ, 40:6

622. എബ്രാ, 10:7 = സങ്കീ, 40:7

623. എബ്രാ, 10:7 = സങ്കീ, 40:8

624. എബ്രാ, 10:12 = സങ്കീ, 110:1

625. എബ്രാ, 10:13 = സങ്കീ, 110:1

626. എബ്രാ, 10:16 = യിരെ, 31:33

627. എബ്രാ, 10:17 = യിരെ, 31:34

628. എബ്രാ, 10:27 = യെശ, 26:11

629. എബ്രാ, 10:28 = ആവ, 17:6

630. എബ്രാ, 10:30 = ആവ, 32:35

631. എബ്രാ, 10:30 = ആവ, 32:36

632. എബ്രാ, 10:37 = യെശ, 26:20

633. എബ്രാ, 10:37 = ഹബ, 2:3

634. എബ്രാ, 10:38 = ഹബ, 2:4

635. എബ്രാ, 11:5 = ഉല്പ, 5:24

636. എബ്രാ, 11:12 = ഉല്പ, 22:17

637. എബ്രാ, 11:18 = ഉല്പ, 21:12

638. എബ്രാ, 11:21 = ഉല്പ, 47:31

639. എബ്രാ, 12:2 = സങ്കീ, 110:1

640. എബ്രാ, 12:5 = സദൃ, 3:11

641. എബ്രാ, 12:6 = സദൃ, 3:12

642. എബ്രാ, 12:12 = യെശ, 35:3

643. എബ്രാ, 12:13 = സദൃ, 4:26

644. എബ്രാ, 12:15 = ആവ, 29:18

645. എബ്രാ, 12:20 = പുറ, 19:13

646. ഏബ്രാ, 12:21 = ആവ, 9:19

647. എബ്രാ, 12:26 = ഹഗ്ഗാ, 2:6

648. എബ്രാ, 12:29 = ആവ, 4:24

649. എബ്രാ, 13:5 = ആവ, 31:6

650. എബ്രാ, 13:5 = യോശു, 1:5

651. എബ്രാ, 13:6 = സങ്കീ, 118:6

652. എബ്രാ, 13:11 = ലേവ്യ, 16:27

653. യാക്കോ, 1:10 = യെശ, 40:6

654. യാക്കോ, 1:11 = യെശ, 40:7

655. യാക്കോ, 2:8 = ലേവ്യ, 19:18

656. യാക്കോ, 2:11 = പുറ, 20:13

657. യാക്കോ, 2:11 = പുറ, 20:14

658. യാക്കോ, 2:11 = ആവ, 5:17

659. യാക്കോ, 2:11 = ആവ, 5:18

660. യാക്കോ, 2:21 = ഉല്പ, 22:9

661. യാക്കോ, 2:23 = ഉല്പ, 15:6

662. യാക്കോ, 2:23 = യെശ, 41:8

663. യാക്കോ, 3:9 = ഉല്പ, 1:26

664. യാക്കോ, 3:9 = ഉല്പ, 5:2

665. യാക്കോ, 3:9 = ഉല്പ, 9:6

666. യാക്കോ, 4:6 = സദൃ, 3:34

667. യാക്കോ, 5:4 = ആവ, 24:15

668. യാക്കോ, 5:4 = യെശ, 5:9

669. യാക്കോ, 5:11 = സങ്കീ, 103:8

670. 1പത്രൊ, 1:16 = ലേവ്യ, 19:2

671. 1 പത്രൊ, 1:24 = യെശ, 40:6

672. 1പത്രൊ, 1:24 = യെശ, 40:8

673. 1പത്രൊ, 1:25 = യെശ, 40:8

674. 1പത്രൊ, 2:3 = സങ്കീ, 34:8

675. 1പത്രൊ, 2:6 = യെശ, 28:16

676. 1പത്രൊ, 2:7 = സങ്കീ, 118:22

677. 1പത്രൊ, 2:8 = യെശ, 8:14

678. 1പത്രൊ, 2:9 = പുറ, 19:6

679. 1പത്രൊ, 2:9 = പുറ, 23:22

680. 1പത്രൊ, 2:9 = യെശ, 43:21

681. 1പത്രൊ, 2:10 = ഹോശേ, 2:23

682. 1പത്രൊ, 2:22 = യെശ, 53:9

683. 1പത്രൊ, 2:24 = യെശ, 53:4

684. 1പത്രൊ, 2:24 = യെശ, 53:5

685. 1പത്രൊ, 2:25 = യെശ, 53:6

686. 1പത്രൊ, 3:6 = ഉല്പ, 18:12

687. 1പത്രൊ, 3:10 = സങ്കീ, 34:12

688. 1പത്രൊ, 3:10 = സങ്കീ, 34:13

689. 1പത്രൊ, 3:11 = സങ്കീ, 34:14

690. 1പത്രൊ, 3:12 = സങ്കീ, 34:15

691. 1പത്രൊ, 3:12 = സങ്കീ, 34:16

692. 1പത്രൊ, 3:14 = യെശ, 8:12

693. 1പത്രൊ, 3:15 = യെശ, 8:13

694. 1പത്രൊ, 4:8 = സദൃ, 10:12

695. 1പത്രൊ, 4:14 = യെശ, 11:2

696. 1പത്രൊ, 4:18 = സദൃ, 11:31

697. 1പത്രൊ, 5:5 = സദൃ, 3:34

698. 1പത്രൊ, 5:7 = സങ്കീ, 55:22

699. 2പത്രൊ, 1:17 = ഉല്പ, 22:2

700. 2പത്രൊ, 1:17 = സങ്കീ, 2:7

701. 2പത്രൊ, 1:17 = യെശ, 42:1

702. 2പത്രൊ, 2:22 = സദൃ, 26:11

703. 2പത്രൊ, 3:8 = സങ്കീ, 90:4

704. 2പത്രൊ, 3:13 = യെശ, 65:17

705. യൂദാ, 1:9 = സെഖ, 3:2

706. വെളി, 1:7 = ദാനീ, 7:13

707. വെളി, 1:7 = സെഖ, 12:10

708. വെളി, 2:26 = സങ്കീ, 2:8

709. വെളി, 2:27 = സങ്കീ, 2:9

710. വെളി, 3:7 = യെശ, 22:22

711. വെളി, 3:19 = സദൃ, 3:12

712. വെളി, 4:8 = യെശ, 6:3

713. വെളി, 6:16 = ഹോശേ, 10:8

714. വെളി, 9:20 = ദാനീ, 5:23

715. വെളി, 10:6 = പുറ, 20:11

716. വെളി, 10:6 = സങ്കീ, 146:6

717. വെളി, 13:7 = ദാനീ, 7:21

718. വെളി, 14:7 = പുറ, 20:11

719. വെളി, 14:7 = സങ്കീ, 34:9

720. വെളി, 14:7 = സങ്കീ, 146:6

721. വെളി, 14:8 = യെശ, 21:9

722. വെളി, 14:8 = യിരെ, 51:8

723. വെളി, 14:10 = യെശ, 51:17

724. വെളി, 14:10 = യിരെ, 25:15

725. വെളി, 14:11 = യെശ, 34:10

726. വെളി, 14:14 = ദാനീ, 7:13

727. വെളി, 14:15 = യോവേ, 3:13

728. വെളി, 14:20 = യെശ, 63:3

729. വെളി, 15:1 = ലേവ്യ, 26:1

730. വെളി, 15:4 = സങ്കീ, 86:9

731. വെളി, 15:4 = യെശ, 66:23

732. വെളി, 15:8 = പുറ, 40:35

733. വെളി, 15:8 = യെശ, 6:4

734. വെളി, 16:1 = സെഫ, 3:8

735. വെളി, 16:2 = ആവ, 28:35

736. വെളി, 16:12 = യെശ, 11:15

737. വെളി, 16:18 = ദാനീ, 12:1

738. വെളി, 16:21 = യെഹെ, 13:13

739. വെളി, 16:21 = യെഹെ, 38:22

740. വെളി, 18:2 = യെശ, 13:21

741. വെളി, 18:4 = യെശ, 48:20

742. വെളി, 18:4 = യിരെ, 51:6

743. വെളീ, 18:6 = യിരെ, 50:29

744. വെളി, 18:8 = യെശ, 47:9

745. വെളി, 18:20 = യിരെ, 51:48

746. വെളി, 18:22 = യിരെ, 24:8

747. വെളി, 18:22 = യിരെ, 25:10

748. വെളി, 18:22 = യെഹെ, 26:13

749. വെളി, 18:23 = യിരെ, 7:34

750. വെളി, 18:23 = യിരെ, 16:9

751. വെളി, 18:23 = യിരെ, 25:10

752. വെളി, 19:5 = സങ്കീ, 134:1

753. വെളി, 19:8 = യെശ, 61:10

754. വെളി, 19:8 = സെഖ, 3:4

755. വെളി, 19:13 = യെശ, 63:2

756. വെളി, 19:13 = യെശ, 63:3

757. വെളി, 19:15 = സങ്കീ, 2:9

758. വെളി, 19:15 = യെശ, 11:4

759. വെളി, 19:18 = യെഹെ, 39:18

760. വെളി, 20:2 = യെശ, 24:22

761. വെളി, 20:12 = ദാനീ, 7:10

762. വെളി, 20:13 = യെശ, 26:19

763. വെളി, 21:2 = യെശ, 52:1

764. വെളി, 21:3 = യെഹെ, 48:35

765. വെളി, 21:3 = സെഖ, 2:10

766. വെളി, 21:4 = യെശ, 25:8

767. വെളി, 21:4 = യെശ, 35:10

768. വെളി, 21:4 = യെശ, 65:19

769. വെളി, 21:5 = യെശ, 25:8

770. വെളി, 21:6 = യെശ, 55:1

771. വെളി, 21:7 = 2ശമൂ, 7:14

772. വെളി, 21:8 = സങ്കീ, 5:6

773. വെളി, 21:10 = യെഹെ, 40:2

774. വെളി, 21:11 = യെശ, 60:1   

775. വെളി, 21:11 = യെശ, 60:2

776. വെളി, 21:11 = യെഹെ, 43:2

777. വെളി, 21:15 = യെഹെ, 40;13

778. വെളി, 21:21 = യെശ, 54:12

779. വെളി, 21:23 = യെശ, 24:23

780. വെളി, 21:23 = യെശ, 60:19

781. വെളി, 21:23 = യെശ, 60:20

782. വെളി, 21:24 = യെശ, 60:3

783. വെളി, 21:24 = യെശ, 60:5

784. വെളി, 21:25 = യെശ, 60:11

785. വെളി, 21:25 = സെഖ, 14:7

786. വെളി, 21:27 = യെശ, 52:1

787. വെളി, 21:27 = യോവേ, 3:17

788. വെളി, 22:1 = സങ്കീ, 36:8

789. വെളി, 22:1 = സങ്കീ, 46:4

790. വെളി, 22:1 = യെഹെ, 47:1

791. വെളി, 22:1 = സെഖ, 14:8

792. വെളി, 22:2 = യെഹെ, 47:12

793. വെളി, 22:3 = സെഖ, 14:11

794. വെളി, 22:5 = യെശ, 60:19

795. വെളി, 22:5 = യെശ, 60:20

796. വെളി, 22:5 = സെഖ, 14:7

797. വെളി, 22:11 = യെഹെ, 3:27

798. വെളി, 22:11 = ദാനീ, 12:10

799. വെളി, 22:12 = യെശ, 40:10

800. വെളി, 22:12 = യെശ, 62:11

801. വെളി, 22:15 = ആവ, 23:18

802. വെളി, 22:18 = ആവ, 4:2

803. വെളി, 22:18 = സദൃ, 30:6

804. വെളി, 22:19 = ആവ, 4:2

805. വെളി, 22:19 = സദൃ, 30:6

⬅️ Previous Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *