നീറോ

നീറോ (Nero)

നീറോ എന്ന പേര് പുതിയനിയമത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പലസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നീറോയുടെ ഭരണം ആദിമ സഭയ്ക്ക വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്തു. പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലുകയും (പ്രവൃ, 25:10-12) റോമൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ വിസ്താരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് രണ്ടുവർഷം കഴിയുകയും ചെയ്തു. (പ്രവൃ, 28:30). ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ കൈസറായിരുന്നു നീറോ ക്ലൗദ്യൊസ് കൈസർ. എ.ഡി. 37-ൽ ആയിരുന്നു ജനനം. പിതാവ് റോമൻ സൈന്യാധിപനായ അഹെനോ ബാർബസും മാതാവ് കാലിഗുളയുടെ സഹോദരി അഗ്രിപ്പിനായും ആയിരുന്നു. നീറോയുടെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അഗ്രിപ്പിനാ ക്ലൗദ്യൊസിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹം നീറോയെ ദത്തുപുത്രനായി സ്വീകരിച്ചു നീറോ ക്ലൗദ്യൊസ് കൈസർ ജർമ്മാനിക്കസ് എന്ന പേരു നല്കി. സെനറ്റിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി തന്റെ പുത്രിയായ ഒക്റ്റേവിയയെ നീറോയ്ക്ക് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു. ക്ലൗദ്യൊസിന്റെ മരണശേഷം എ.ഡി. 54-ൽ നീറോ ചക്രവർത്തിയായി. നീറോയുടെ സ്വകാര്യജീവിതം വിഷയാസക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ സെനക്ക (Seneca) എന്ന തത്വചിന്തകന്റെയും ബുർറുസ് (Burrus) എന്ന സൈന്യാധിപന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ അഞ്ചു വർഷത്തോളം ഭരണം സംശുദ്ധമായിരുന്നു. ക്ലൗദ്യൊസിന്റെ പുത്രനും അവകാശിയുമായ ബ്രിട്ടാനിക്കയെ 55-ൽ വധിച്ചു. കാമുകിയായ പോപ്പെയയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എ.ഡി. 59-ൽ സ്വന്തം മാതാവിനെ വധിച്ചു. തുടർന്നു ഒക്ടേവിയയുമായുള്ള ബന്ധം വിടർത്തി പോപ്പെയയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

എ.ഡി. 64 ജൂലൈ 19-നു റോമിൽ ഭയങ്കരമായ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി. നഗരത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു നശിച്ചു. ഈ ദുരന്തത്തിനുശേഷം അധോലോക ദേവതകൾക്കു പൂജനടത്തുകയും എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുയർന്ന ഗോപുരത്തിലിരുന്ന് അഗ്നി കത്തിക്കാളുന്നതു കണ്ടുരസിച്ച് നീറോ വീണമീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ കാര്യം എത്രത്തോളം വാസ്തവമായിരുന്നു എന്നറിയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മന്ദിരനിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീറോ തന്നെയാണ് അഗ്നിബാധയ്ക്കു കാരണമായതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കുറ്റം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ ചുമത്തി, ക്രിസ്ത്യാനികളെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചു. ക്രൂരവും അസാധാരണവുമായ വിധത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചത്. ചിലരെ മൃഗങ്ങളുടെ തോലുടുപ്പിച്ച് പട്ടികളെക്കൊണ്ട് ആക്രമിപ്പിച്ചു. ചിലരെ ക്രൂശിക്കുകയും നീറോയുടെ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ദീപാലങ്കാരം പോലെ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

നീറോയുടെ സ്വഭാവമാറ്റം കണ്ട് സെനക്ക നീറോയെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഒടുവിൽ സെനക്കയെയും നീറോ വധിച്ചു. ഗർഭിണിയായിരുന്ന പോപ്പെയയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു. തന്റെ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതുകൊണ്ടു ദത്തുസഹോദരിയായ അന്തോണിയായെ വധിക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. അനന്തരം സ്റ്റാറ്റിലിയാ മെസ്സാലിനയെ വിവാഹം ചെയ്തു; അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വധിച്ചു. അവസാനകാലത്ത് നല്ല പൗരന്മാരിൽ പലരെയും നീറോ കൊന്നു. 68-ൽ ഗാളിലും സ്പെയിനിലും ആഫ്രിക്കയിലും കലാപം ഉണ്ടായി. കൊട്ടാരത്തിലെ സൈന്യവും നീറോയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. സെനറ്റു നീറോയ്ക്കു വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. റോമിൽനിന്നു പലായനം ചെയ്യേണ്ട ദുഃസ്ഥിതി വന്നു. എ.ഡി. 68 ജൂൺ 9-ന് നീറോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നീറോ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അയാൾ മടങ്ങി വരുമെന്നും പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എ.ഡി. 69-ൽ ആസ്യയിലും അഖായയിലും ഒരു വ്യാജ നീറോ എഴുന്നേററു. പക്ഷേ അവൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതുപോലെ പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. വെളിപ്പാടു പുസ്തകത്തിലെ മൃഗം നീറോ ആണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിനെ നീറോയിൽ ദർശിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. നീറോയുടെ ഭാര്യ പോപ്പെയാ യെഹൂദ മതത്തിൽ തത്പരയായിരുന്നു എന്ന് ജൊസീഫസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് യെഹൂദന്മാരിലേറെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നീറോ ഉപദ്രവിച്ചത്. അപ്പൊസ്തലന്മാരായ പത്രൊസും പൗലൊസും റോമിൽ വച്ച് നീറോയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.