നീഗർ

നീഗർ (Niger)

പേരിനർത്ഥം – കറുപ്പൻ

അന്ത്യാക്യസഭയിൽ പൗലൊസിനെയും ബർന്നബാസിനെയും മിഷണറി വേലയ്ക്കയക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ നീഗറും ഉണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 13:2). നീഗർ എന്നു പേരുള്ള ശിമോൻ എന്നാണ് ഇയാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുളളത്. ഉത്തരാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.