നഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു നൽകുന്ന ദൈവം

നഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തു നൽകുന്ന ദൈവം

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അവനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുകയും അവന്റെ നാമ മഹത്ത്വത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതും തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമായതും സമ്പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണ വേളകളിൽ ചിലരുടെ ദൈവഭക്തിയും വിശ്വാസവും ചില്ലുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു നാമാവശേഷമാകും. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ തകർന്നതും തളർന്നതുമായ ഏതവസ്ഥയിലും ദൈവത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് ദൈവത്തോടു പറ്റിനിന്നാൽ, അവർക്കു നഷ്ടമായതൊക്കെയും ദൈവം വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ദാവീദിന്റെ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ആഖീശിന്റെ അടുക്കൽനിന്ന് തങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക താമസസ്ഥലമായ സിക്ലാഗിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ദാവീദും അനുചരന്മാരും, അമാലേക്യർ സിക്ലാഗ് തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രീപുത്രന്മാരെയും തങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നും മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും കരയുവാൻ ബലമില്ലാതാകുവാളം കരഞ്ഞു (1ശമൂ, 30:1:4). തുടർന്ന് ജനമെല്ലാം ദാവീദിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ്, അവനെ കല്ലെറിയുവാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു (1ശമൂ, 30:6) എന്ന് തിരുവചനം സാക്ഷിക്കുന്നു. തദനന്തരം ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് അമാലേക്യരെ പിന്തുടർന്ന ദാവീദ് അമാലേക്യരെ സംഹരിച്ചു. അമാലേക്യർ തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയ തന്റെ ഭാര്യമാരെയും അവർ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു പോയിരുന്നതൊക്കെയും ദാവീദ് വീണ്ടെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. (1ശമൂ, 30:18,19). ദാവീദിന്റെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സ് അവന്റെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിലുള്ള സുദൃഢമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു. നഷ്ടങ്ങളുടെയും സങ്കടങ്ങളുടെയും നടുവിലും അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുടലെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ പ്രവർത്തനനിരതനാക്കി നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മുഖാന്തരമൊരുക്കുന്നത്. (വേദഭാഗം: 1ശമൂവേൽ 30:1-23).

Leave a Reply

Your email address will not be published.