നവപൊലി

നവപൊലി (Neapolis) 

പേരിനർത്ഥം — നവനഗരം

ഫിലിപ്പിയിലെ ഒരു തുറമുഖ നഗരം. ഫിലിപ്പി തുറമുഖത്തിൽ നിന്നും 16 കി.മീറ്റർ തെക്കു കിഴക്കുള്ള ആധുനിക കവല്ലയാണ് (Kavalla) നവപൊലിയുടെ സ്ഥാനം. ബി.സി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു അഥീനിയൻ രേഖയിൽ നവപൊലി ത്രെയ്സിലെ (Thrace) പട്ടണം എന്നു കാണുന്നു. രണ്ടാം മിഷണറി യാത്രയിൽ പൗലൊസ് ത്രോവാസിൽ നിന്നും നവപൊലിയിലേക്കു പോയി. (പ്രവൃ, 16:11). മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിലും പൗലൊസ് നവപൊലി സന്ദർശിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *