ദ്രുസില്ല

ദ്രുസില്ല (Drusilla) 

റോമൻ ദേശാധിപതിയായ ഫേലിക്സിൻ്റെ ഭാര്യയായ യെഹൂദസ്ത്രീ. (പ്രവൃ, 24:24). ഹെരോദാ അഗ്രിപ്പാവു ഒന്നാമന്റെ ഇളയ പുത്രിയായി ദ്രുസില്ല എ.ഡി. 38-ൽ ജനിച്ചു. ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ (എ.ഡി. 44) പിതാവു മരിച്ചു. എഡെസ്സയിലെ രാജാവായ അസിസസിന് ദ്രുസില്ലയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുത്തു. അവൻ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഫേലിക്സിൻ്റെ ഭാര്യയായി. എ.ഡി. 57-ൽ പൗലൊസിനെ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ ഫേലിക്സിനോടുകൂടി ദ്രുസില്ലയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.