ദെർബ്ബെ

ദെർബ്ബെ (Derbe)

ഏഷ്യാമൈനറിൽ ലുക്കവോന്യയിലെ ഒരു പട്ടണം. (പ്രവൃ, 14:6). അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇവിടം സന്ദർശിച്ചു. ദക്ഷിണ ഗലാത്യയിലെ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പൗലൊസും ബർന്നബാസും ദെർബ്ബെ സന്ദർശിച്ചു. ഏഷ്യാമൈനറിലൂടെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു പോകുമ്പോൾ പൗലൊസും ശീലാസും ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. (പ്രവൃ, 16:1). പൗലൊസിന്റെ സഹചരനായ ഗായൊസ് ദർബ്ബെക്കാരനായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 20:4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *