ദെക്കപ്പൊലി

ദെക്കപ്പൊലി (Decapolis)

പേരിനർത്ഥം — ദശനഗരം

യോർദ്ദാനു കിഴക്കു, ഗലീലക്കടലിനു തെക്കുള്ള വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം. ബി.സി. 200-നടുപ്പിച്ച് യവനർ ഗദര, ഫിലഡെൽഫിയ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തു. ബി.സി. 63-ൽ ഹിപ്പൊസ്, സിതൊപൊലിസ്, പെല്ല എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ യെഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു പോംപി സുറിയയോടു ചേർത്തു. എ.ഡി. ഒന്നാമാണ്ടോടു കൂടി അവർ കച്ചവടത്തിനും, ശേമ്യവർഗ്ഗങ്ങൾക്കെതിരെ പരസ്പര സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വേണ്ടി ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി. ഈ സഖ്യത്തിലുൾപ്പെട്ട പത്തു പട്ടണങ്ങളുടെ പേർ പ്ലിനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവ: സിതൊപൊലിസ് (Scythopolis), പെല്ല (Pella), ദിയോൻ (Dion), ഗെരെസ (Gerasa), ഫിലഡെൽഫിയ (Philadelphia), ഗദര (Gadara), റഫാന (Raphana), കനാഥ (Kanatha), ഹിപ്പൊസ് (Hippos), ദമസ്ക്കൊസ് (Damascus) എന്നിവയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടർന്ന വലിയ പുരുഷാരത്തിൽ ദെക്കപ്പൊലിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. (മത്താ, 4:25). യേശു കടലിൻ്റെ അക്കരെ ഗദരദേശത്തു പോയി; അശുദ്ധാത്മാവുള്ള മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കി. (മർക്കൊ, 5:1-13). ഗദരദേശത്തു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു വിജാതീയർ കൂട്ടമായി പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലമണെന്നു കാണിക്കുന്നു. പന്നിക്കുട്ടത്തിന്റെ നാശത്തിലൂടെ നാട്ടുകാർക്കു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിട്ടതിനാലാണ് അവിടം വിട്ടു പോകാൻ അവർ യേശുവിനോടപേക്ഷിച്ചത്. സോരിൻ്റെ അതിർവിട്ടു യേശു ഗലീലക്കടല്പുറത്തു വന്നതു ദെക്കപ്പൊലി ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽക്കൂടിയായിരുന്നു. (മർക്കൊ, 7:31). എ.ഡി. 70-ൽ യെരുശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പായി യെരുശലേമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദെക്കപ്പൊലിയിലെ പെല്ലാ എന്ന പട്ടണത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *